Forum Praktyków BMP

Organizacje dobrowolnie lub pod presją zewnętrznych wymagań wdrażają różnorodne standardy zarządzania i towarzyszące im modele, metodyki i techniki. Wprowadzeniu jakiegokolwiek standardu towarzyszy nadzieja że, przyniesie on zamierzone efekty.