Zjawisko leasingu pracowniczego

 Zjawisko leasingu pracowniczego
Coraz częściej firmy zamiast zatrudniać ach staje się „wynajmują” pracowników aby obniżyć koszty osobowe. Jest to zjawisko leasingu pracowniczego. Jakie są jego zasady i jakie możliwości daje stronom stosunku pracy?

Aby mogło dojść do „wynajęcia” pracownika, pracodawca musi uzyskać od niego pisemną zgodę na wykonywanie pracy w innej firmie. Porozumienie zawarte między pracodawcami powinno zawierać określony czas, na jaki podwładny zostaje „wypożyczony”, informację na temat rodzaju pracy oraz wynagrodzenie. Dotychczasowy stosunek pracy „wypożyczanego” pracownika ulega zawieszeniu. Podwładny nawiązuje z nowym pracodawcą kolejny stosunek pracy, powinna zostać zawarta umowa o pracę między nimi. Umowa ta może mieć charakter terminowy lub bezterminowy. Zawarcie umowy na czas określony budzi pewne wątpliwości, ponieważ trudno jest wyznaczyć końcową datę pracy. Strony mają prawo samodzielnie ustalić jej treść, która może różnić się od poprzedniego zatrudnienia. Należy pamiętać o najważniejszym, nowa umowa o pracę nie może naruszać obowiązujących minimalnych standardów prawa pracy.

Okres urlopu udzielonego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy wlicza się do stażu pracy osoby „wypożyczonej”.

Źródło

Leasing pracowniczy czyli jak pożyczyć pracownika