Wynagrodzenie za nadgodziny dla niepełnoetatowych pracowników

Nadliczbowe godziny pracy jak do tej pory były związane z wypłacaniem pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia. Może to ulec zmianie poprzez wprowadzanie elastycznego czasu pracy. Czy osoby pracujące na niepełnym etacie mają prawo do dodatku za nadgodziny?

Co mówi prawo?

Kodeks Pracy w art. 151 informuje, że za pracę w godzinach nadliczbowych uznaje się wykonywaną przez pracownika pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy. Pełny etat obejmuje 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Nadgodziny wyliczane są nieco inaczej dla osób zatrudnionych na pół etatu. Zgodnie z Kodeksem Pracy, podczas zawierania umowy o pracę obydwie strony ustalają w tym dokumencie dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do uzyskania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Pracodawca powinien określić limit godzin ponadwymiarowych, mieszczący się między zatrudnieniem wynikającym z umowy o pracę a pracą na pełnym etacie określoną w Prawie Pracy.

Oznaczenie godzin nadliczbowych w umowie o pracę

Jeżeli w umowie o pracę nie znajdzie się zapis dotyczący nadgodzin, a pracownik został zatrudniony na pół etatu, wówczas będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jak przy zatrudnieniu na pełnym etacie. Pracodawca powinien w umowie określić, która z godzin jest pierwszą w sekwencji wynagradzanych według stawek obowiązujących za pracę ponad ustaloną normę czasu pracy. Na przykład, jeżeli pracodawca uzna, że godziny ponadwymiarowe zaczynają się po przepracowaniu piątej godziny, to wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało szóstą i dalsze godziny pracy w ciągu doby. Wysokość dodatku wynosi 50% stawki płacy zasadniczej.

Źródło

Czy dodatek za nadgodziny należy się również przy niepełnym etacie?