Właściwie przekazany feedback – metoda Z-FUKO-PZK

 Właściwie przekazany feedback – metoda Z-FUKO-PZK
'Każdy z nas w pracy zawodowej, na co dzień spotyka się z koniecznością udzielenia informacji zwrotnej, czyli feedback’u . Jednak sposób jej przekazania nie jest już dla wszystkich tak oczywisty. A niestety, źle zakomunikowany przekaz może poczynić więcej strat niż korzyści. Dlatego też stosuje się wiele metod właściwego udzielania feedback’u , jedną z nich jest metoda o tajemniczej nazwie Z-FUKO-PZK. Co kryje się pod tymi niezrozumiałymi literami?'

Feedback w miejscu pracy to reakcja słowna jednej osoby w stosunku do drugiej, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problematyczną kwestię, związaną z zachowaniem w pracy lub w sposobie zarządzania. Może być udzielany w relacji pionowej: przełożony – podwładny, bądź poziomej: podwładny – podwładny. W obu relacjach mogą wystąpić te same błędy i problemy, rozwiązaniem tej sytuacji może być właśnie metoda Z-FUKO-PZK.

Nazwa tego sposobu udzielania feedback’u to akronim, którego rozwinięciem są słowa opisujące kolejne etapy właściwego komunikatu:

Z – Zależy mi – czyli dlaczego podejmuję tę rozmowę,

F – Fakty – nakreślenie sytuacji, o której będziemy rozmawiać, konkretnych zdarzeń,

U – Uczucia – czyli jakie są moje odczucia wobec zaistniałej sytuacji,

K – Konsekwencje – jakie konsekwencje niosą moje odczucia w związku z zaistniałą sytuacją,

O – Oczekiwania – czego oczekuje po odbytej rozmowie,

P – Propozycja rozwiązania – co mogę zaproponować rozmówcy, aby dana sytuacja więcej się nie powtórzyła,

Z – Zgoda – czy rozmówca zgadza się z zaproponowanym rozwiązaniem,

K – Krytykowany – potrzeby rozmówcy, mające pomóc mu w uniknięciu podobnej sytuacji.

Podążanie podczas rozmowy za tymi ośmioma punktami daje dużą gwarancję, że nasz rozmówca poczuje się właściwie poinformowany o swoim, nieodpowiednim zachowaniu, ale jednocześnie nie wyjdzie ze spotkania obrażony, zdenerwowany. Metoda ta pozwala na zachowanie przyjemnej, kulturalnej atmosfery nawet podczas najtrudniejszych rozmów. Ponadto, pozwala na jasne i twarde przedstawienie argumentów, nie doprowadzając jednocześnie do zamknięcia się rozmówcy na krytykę. Zapamiętanie tego akronimu pozwoli na szybkie jego odtworzenie w trakcie rozmowy i poprowadzenie jej we właściwym kierunku, począwszy od kulturalnego zwrócenia uwagi, poprzez konstruktywną krytykę i udzielenie porady, kończąc na wypracowaniu obopólnej zgody co do omawianego problemu. Dodatkowym atutem tej metody jest rzadkie jej stosowanie i, póki co, niewielka popularność. Daje to szanse na to, że rozmówca już na początku rozmowy nie zamknie się w sobie wiedząc, jaki obrót przyjmie konwersacja. Nie znając elementów tej metody pozwoli prowadzić się przez rozmowę zgodnie z założonym scenariuszem.

Źródło

akademia.4grow.pl