Umowa zlecenia i umowa o dzieło

Pracodawcy w celu ograniczenia kosztów zatrudnienia często korzystają z umów zlecenia lub z umów o dzieło. Nie zawsze wiedzą jednak, który rodzaj umowy zastosować. Zarówno umowa zlecenia jak i umowa o dzieło należą do umów o świadczenia usług i są regulowane przez kodeks cywilny.

UMOWA ZLECENIA

Jest to najczęściej stosowany rodzaj umowy o świadczenie usług. Podpisując taką umowę pracownik zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Jest to umowa polegająca na dołożeniu wszelkich starań przez zleceniobiorcę do osiągnięcia założonego celu. Rezultat nie jest najważniejszym elementem, tylko właśnie działania, które mają do niego doprowadzić. Przykładem może być ochrona jakiegoś obiektu, czy obsługa informatyczna firmy.

UMOWA O DZIEŁO

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Mowa jest o wytworzeniu działo, jako wyniku indywidualnego wysiłku przyjmującego zamówienie i wydania go z przeniesieniem stosownych praw na zamawiającego. Jest to umowa rezultatu, praca wykonawcy musi dać konkretny efekt. To za ten rezultat przyjmujący zamówienie otrzymuje wynagrodzenie. Przykład: sporządzenie projektu architektonicznego, napisanie programu komputerowego.

RYZYKO BŁĘDNEGO ZASTOSOWANIA UMOWY

Stałe miejsce i godziny pracy, podporządkowanie pracodawcy, osobiste świadczenie pracy – są to przesłanki do zawarcia umowy o pracę wynikające z kodeksu pracy. W przypadku ich wystąpienia nie można zawierać umów cywilnoprawnych. Zawieranie takich umów w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł. Wystarczy jednak, że w łączącym strony stosunku prawnym wystąpią elementy obce stosunkowi pracy, a zawarcie umowy cywilnoprawnej staje się jak najbardziej właściwe.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Za osobę zatrudnioną w ramach umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Umowa zlecenia wymaga odprowadzania składek na normalnych zasadach, liczone są od podstawy, którą stanowi wynagrodzenie zleceniobiorcy. Składka chorobowa jest dobrowolna. Jeżeli zleceniobiorca osiąga inne dochody, wówczas podlegać będę tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Źródło

Kiedy stosować umowę o zlecenia, a kiedy umowę o dzieło?