Ulga na ZUS

Osoby rozpoczynające prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej mają szansę na opłacanie składek od niższej kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne niż ta obowiązująca powszechnie.Przedsiębiorcy ci podlegają ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu;
  • rentowemu;
  • wypadkowemu;
  • zdrowotnemu.


Mają też możliwość opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, lecz jest to już ich dobrowolną decyzją.

W czasie pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca może płacić składki na ZUS od podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składka zdrowotna opłacana jest od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO ULGOWYCH SKŁADEK NA ZUS?

Prawo to przysługuje jedynie w ciągu 24 miesięcy od chwili zarejestrowania działalności pozarolniczej. Ponadto przysługuje ono osobom, które:

  • nie prowadzą ani nie prowadziły w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • nie wykonują na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały w ramach stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.


Źródło

Dla kogo ulgowy ZUS?