Ułatwienia w umowach o partnerstwo publiczno-prywatne

 Ułatwienia w umowach o partnerstwo publiczno-prywatne
Rząd chce zmienić ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma to ułatwić współpracę między sektorem publicznym a firmami prywatnymi.

Partnerstwo publiczno-prywatne miało być lekiem na brak środków na realizację części usług publicznych, takich jak np. budowa szpitali czy usługi transportowe, dzięki finansowaniu ich z pieniędzy prywatnych. PPP od prywatyzacji różni się tym, że przedsiębiorca finansuje i obsługuje inwestycję, ale państwo nadal ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. Nadzieje te pozostały jednak płonne. Jak przyznało samo Ministerstwo Gospodarki w uzasadnieniu do proponowanych zmian, „dotychczasowe regulacje nie przyczyniły się do zamierzonego rozwoju PPP w Polsce”.

Czas na zmiany

Zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym mają ułatwić samorządom realizację np. takich celów, jak budowa mieszkań komunalnych czy opieka nad najstarszymi mieszkańcami. Na czym będą polegać ułatwienia?

Koszty ujęte w wydatkach majątkowych. Za najistotniejszą z przedstawionych propozycji znawcy tematu uznali regulację jednoznacznie stwierdzającą możliwość ujęcia przez samorządy - w wydatkach majątkowych - kosztów ponoszonych na podstawie umowy o PPP w części, w jakiej przeznaczone są na: finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub partycypację w kosztach wytworzenia środków trwałych. W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, czy takie wydatki podmiotu publicznego należy kwalifikować jako wydatki majątkowe, czy jako wydatki bieżące.

Możliwość udzielania przez samorządy dotacji celowych. Samorządy będą mogły udzielać dotacji celowych na realizację inwestycji związanych z umową o partnerstwo publiczno-prywatne. - To istotna modyfikacja, bo do tej pory udzielenie takiej dotacji było możliwe z budżetu państwa, a kwestia czy wolno to robić również samorządom, nie była jasna - skomentował Bartosz Korbus z IPPP.

Spółka zależna utworzona dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty. W obecnym stanie prawnym stroną umowy o PPP może być jedynie wykonawca, który brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z tym, jeżeli w postępowaniu brała udział spółka zamierzająca wykonać przedmiot postępowania za pośrednictwem założonej spółki zależnej, musiała ją założyć przed złożeniem oferty. Zmiany dają możliwość utworzenia przez wybranego wykonawcę spółki zależnej odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu postępowania, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Źródło

manager.nf.pl

polskieradio.pl