Stabilny optymizm na rynku

 Stabilny optymizm na rynku
Jak wynika z opublikowanego 8 marca 2016 r. przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na zauważalnie optymistycznym poziomie, wynosząc +10%. Już drugi kwartał z rzędu odnotowana dla naszego kraju prognoza utrzymuje się na najwyższym poziomie, jaki uzyskano od czasu II kwartału 2011 r. W ujęciu kwartalnym wynik nie ulega zmianie, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł o 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6% zamierza redukować etaty a 70% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Tempo zatrudniania pozostanie stabilne w nadchodzących miesiącach, a poszukujący pracy mogą spodziewać się korzystnej sytuacji, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce . – Koniunktura gospodarcza sprzyja zwiększonej konsumpcji i nowym inwestycjom, co ma pozytywne przełożenie na rynek pracy. Większość nowoutworzonych miejsc pracy będzie generowana przez duże przedsiębiorstwa, które zwykle przodują na liście firm powiększających swoje zespoły, jednak optymizm w tworzeniu nowych etatów deklarują również pracodawcy w małych i średnich spółkach. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, co w połączeniu z rosnącym niedoborem talentów będzie istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłą sytuację. Możemy też spodziewać się zwiększonych nakładów na działania mające na celu nie tylko przyciągnięcie, ale również utrzymanie pracowników w organizacji, a także wzmocnienie współpracy wewnętrznych działów HR z doświadczonymi agencjami zatrudnienia, które zwłaszcza teraz staną się pomocne w poszukiwaniu talentów niezbędnych do rozwoju każdej firmy, – dodaje Iwona Janas .W II kwartale 2016 r. we wszystkich 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę odnotowano dla budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20%. Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak restauracje i hotele, produkcja przemysłowa, transport/logistyka/komunikacja, oraz handel detaliczny i hurtowy . Umiarkowany optymizm odnotowano dla sektorów finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz instytucje sektora publicznego. Najniższe wyniki uzyskano dla branż: energetyka/gazownictwo/wodociągi, kopalnie/przemysł wydobywczy oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo.We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców w regionach Południowym oraz Południowo-Zachodnim , gdzie wynik wynosi +14% dla obu. Zauważalny optymizm panuje również w regionie Północno-Zachodnim oraz Północnym, dla których uzyskana prognoza wynosi odpowiednio +13% i +10%. Również w pozostałych regionach notowania utrzymują się na dobrej pozycji. Na Wschodzie wynik plasuje się na poziomie +9%, a w Centrum +4%.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw , dla których prognoza wynosi +29%, wskazując na wyraźny optymizm pracodawców i stanowiąc dla tej grupy najwyższą notę od III kwartału 2008 r. Zauważalny optymizm obserwowany jest również w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +10% i +8%. Najsłabsze prognozy otrzymały mikroprzedsiębiorstwa, dla których wynik wyniósł +1%, sygnalizując na nieznacznie optymistyczne perspektywy dla poszukujących pracy.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 58 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2016 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 13 a 26 stycznia 2016 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.