Rynek pracy w Polsce nabiera kolorów

 Rynek pracy w Polsce nabiera kolorów
Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, aż 88% pracodawców w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w swoich firmach w nadchodzącym kwartale. Pośród sektorów, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfuje Produkcja przemysłowa, oceniana najlepiej od czasu II kwartału 2008 r. Na kolejnych, również wysokich, miejscach znalazły się Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Budownictwo. Polska znalazła się też na 4. miejscu krajów EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej.

Jak wynika z opublikowanego 14 czerwca 2016 r. w Warszawie przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na zauważalnie optymistycznym poziomie, wynosząc +9%. Dodatnia prognoza dla naszego kraju odnotowywana jest 13. kwartał z rzędu . W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonej pozycji, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty a 70% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Obserwowana od dłuższego czasu poprawa na rynku pracy nie zwalnia tempa, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce . – Optymistycznemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza, ale również okres około wakacyjny, który wiąże się ze wzrostem popytu na prace sezonowe. Jak pokazują nasze prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzących miesiącach mogą spodziewać się przedsiębiorcy i pracownicy z sektora produkcji przemysłowej. To tym bardziej godne uwagi, że jest on papierkiem lakmusowym dla reszty rynku i zapowiada dobry kwartał również w innych branżach. Z racji obaw przed zagrożeniami terrorystycznymi w innych krajach, wzrostu ilości miejsc pracy należy spodziewać się również w polskiej turystyce i związanymi z nią usługami. Dobra passa będzie trwała również w pozostałych branżach, prócz energetyki, której osłabienie odnotowujemy już od dłuższego czasu. Nie odbije się też ono w nadchodzących ciepłych miesiącach. Ocieplenie rynku wiąże się ze wzrostem niedoboru talentów, który staje się jednym z czołowych problemów firm. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wykwalifikowani pracownicy, to największa wartość przedsiębiorstw, która może zadecydować o ich konkurencyjności i być lub nie być na rynku, – dodaje Iwona Janas .W III kwartale 2016 r. w dziewięciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja i Budownictwo, odpowiednio +20%, +19% i +18% . Zauważalny optymizm odnotowywany jest także dla branż Handel detaliczny i hurtowy oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio +13% i +11%. W sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie wynik wyniósł +7%, prognozowane są umiarkowanie pozytywne szanse na znalezienie zatrudnienia dla poszukujących go osób. Niewielki optymizm panuje w branżach Instytucje publiczne, gdzie prognoza wyniosła +4%, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi i Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano wynik na poziomie +2% dla obu. Najniższą notę, -2%, uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi.W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla branży Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Umiarkowane wzrosty, o 6 punktów procentowych dla obu, uzyskano dla sektorów Produkcja przemysłowa i Transport/Logistyka/Komunikacja. Sytuacja dla Budownictwa, Handlu detalicznego i hurtowego oraz Kopalni/Przemysłu wydobywczego utrzymuje się na zbliżonej pozycji kwartał do kwartału. Natomiast umiarkowane pogorszenie prognoz odnotowano dla branż Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi i Restauracje/Hotele, o 4 punkty procentowe dla obu, a także Instytucje sektora publicznego i Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 3 punkty procentowe dla obu.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największe wzrosty odnotowano w Produkcji przemysłowej i Budownictwie, odpowiednio o 12 i o 10 punktów procentowych. Zauważalnej poprawie, o 7 punktów procentowych, uległa sytuacja w sektorze Restauracje/Hotele. Umiarkowany wzrost odnotowano dla branż Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo i Transport/Logistyka/Komunikacja, o 6 punktów procentowych dla obu. Nieznaczny skok uzyskano dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Sytuacja w obszarach Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego pozostaje na zbliżonym poziomie lub nie ulega zmianie. Jedyny spadek, jaki odnotowano w tej edycji badania w ujęciu rocznym, uzyskano dla branży Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 4 punkty procentowe.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +13% . Zauważalny optymizm panuje również w Centrum, na Wschodzie, +10% dla obu, a także na Północy, +9%. Umiarkowany optymizm odnotowano na Południu oraz Północnym Zachodzie, odpowiednio +8% i +6%.

W ujęciu kwartalnym prognoza netto zatrudnienia wzrosła w dwóch z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największą poprawę, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym. Wynik dla regionu Wschodniego utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy dla Południowo-Zachodniego i Północnego nie ulega zmianie. Umiarkowanemu pogorszeniu uległa natomiast prognoza dla Południa i Północnego Zachodu, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największą poprawę uzyskano w regionie Centralnym, o 9 punktów procentowych. Umiarkowany wzrost wyników odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim, Wschodnim oraz Południowym, odpowiednio o 6, 5 i 4 punkty procentowe. Wynik dla Północy utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podczas gdy prognoza dla regionu Północno-Zachodniego nie ulega zmianie.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw , dla których prognoza wynosi +26%. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych. Umiarkowany optymizm obserwowany jest w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +9%. Najniższe wyniki odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +3% dla obu, sygnalizując nieznacznie optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

Polska a ŚwiatW badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Zdaniem wielu respondentów, ogólne tempo wzrostu będzie jednak bardziej umiarkowane niż w poprzednim kwartale i w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przypadki znacznej poprawy nastrojów pracodawców są nieliczne, a niektóre odnotowane wcześniej trendy zniżkowe – przede wszystkim w Brazylii i w Chinach – pogłębiają się. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 14 z 43 badanych krajach i terytoriach, w siedmiu pozostały bez zmian, a w 21 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 13 krajach i terytoriach, brak zmian w pięciu, a w 24 spadek. W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców w Indiach (+35%), Japonii (+22%), na Tajwanie (17%), w Gwatemali, Rumunii (+16% dla obu) i Stanach Zjednoczonych (+15%), najgorsze natomiast w Brazylii (-15%), we Włoszech (0%) i w Szwajcarii (0%) . Jednocześnie Polska znalazła się na 4. miejscu krajów EMEA, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 34. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.