Pusta strategia przyczyną niepowodzeń w firmach

 Pusta strategia przyczyną niepowodzeń w firmach
Jak sama nazwa wskazuje, strategia firmy powinna być dokumentem, który stanowi drogowskaz dla jej funkcjonowania, wskazuje najważniejsze, strategiczne cele i założenia, którymi przedsiębiorstwo powinno się kierować na co dzień. Niestety, w praktyce bardzo często zdarza się, że strategia firmy jest martwym dokumentem, do którego wraca się tylko w razie audytów lub ważnych spotkań firmowych, a w codziennej pracy nikt o niej nie pamięta. Jakie mogą być konsekwencje wdrażania pustej strategii dla przedsiębiorstwa? Niestety dość niebezpieczne.

Powstanie pustej strategii zazwyczaj związane jest z brakiem umiejętności strategicznego myślenia przez kadry kierownicze firm, jak również z brakiem konsultacji z pracownikami różnego szczebla w organizacji podczas jej tworzenia. Zarządy, często nieznające codziennych realiów pracy, samodzielnie przygotowując strategię, tworzą dokument, który nie będzie znany wszystkim pracownikom, a tym bardziej przez nich przestrzegany. Do czego prowadzi takie działanie?

Pierwszym, negatywnym efektem tworzenia pustej strategii jest częste zmienianie kierunku firmy, prowadzenie chaotycznych działań ad hoc, podejmowanie nieprzemyślanych i nieprzeanalizowanych decyzji. Taki sposób działania jest nie tylko ryzykowny dla przedsiębiorstwa, działa również demotywująco na pracowników. Jeśli firma nie potrafi utrzymać obranego kierunku, staje się niewiarygodna dla samej siebie, co w konsekwencji może doprowadzić do spadku dyscypliny, motywacji i zaangażowania pracowników.

Kolejną konsekwencją wprowadzenia pustej strategii jest brak identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy. Kadra kierownicza, decydując się na opracowanie strategii bez konsultacji z pracownikami, powinna liczyć się z tym, że jej wdrożenie nie spotka się z entuzjazmem. Bardzo łatwo bowiem może dojść do sytuacji, gdy strategia będzie znacznie odbiegać o realiów codziennej pracy, a założone w niej cele okażą się niemożliwe do zrealizowania.

Poza wskazanymi powyżej niebezpieczeństwami związanymi z wdrożeniem pustej strategii, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, jakim jest praktyczny wymiar tego dokumentu. Tworzenie strategii nie powinno być „sztuką dla sztuki”, pracy nad nią powinien przyświecać jasny cel nakreślenia strategicznego kierunku rozwoju firmy, jej misji i wizji. Pochodną określenia celów strategicznych powinno być stworzenie celów operacyjnych, które będą już bezpośrednio nawiązywać do konkretnych zadań stawianych menedżerom. Te z kolei powinny przełożyć się na, zlecane bezpośrednio pracownikom, działania, będące częścią ich codziennej pracy. Jak więc widać strategia firmy powinna dotyczyć wszystkich jej pracowników, dlatego też umiejętne jej stworzenie jest trudnym, aczkolwiek niezwykle istotnym zadaniem.

Źródło

nf.pl/przedsiebiorca