Prostsze zasady rachunkowości dla małych firm

 Prostsze zasady rachunkowości dla małych firm
Po ułatwieniach w rachunkowości dla tzw. mikroprzedsiębiorstw przyszedł czas na zmiany dla małych firm: od 2016 r. nie będą one musiały składać sprawozdań z działal-ności - poinformowała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.

Według wiceminister resort finansów pracuje nad następnym etapem zmian dotyczących uproszczeń w rachunkowości dla firm. Będą one dotyczyć tzw. małych firm. Jest to związane z implementacją nowej dyrektywy UE w sprawie rachunkowości. Termin na jej wdrożenie upływa 20 lipca 2015 r.

Zgodnie z wdrażaną dyrektywą do jednostek małych zaliczać się będzie m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki osobowe przez nie tworzone, które w kolejnych dwóch latach obrotowych nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej (nie więcej niż 17 mln zł); przychodów netto ze sprzedaży (do 34 mln zł), przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (do 50 osób).

Ułatwienia dotyczyć będą wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej, takich jak np. możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się ze skróconego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Ponadto małe firmy będą miały możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności.

Nowe uproszczenia dla jednostek małych będą miały zastosowanie do sprawozdań finanso-wych sporządzanych za rok 2016 r. Zdaniem Doroty Podedwornej-Tarnowskiej proponowane przez MF zmiany zmierzają do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej, istotnie przyczyniając się do ograniczenia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości.

Źródło

forbes.pl