Prawo sprzeciwu na czynności kontrolne

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła sprzeciw na czynności kontrolne i obdarzyła przedsiębiorców nowym narzędziem w walce z nadużyciami ze strony organów kontroli.

Sprzeciw na czynności kontrolne to metoda obrony przedsiębiorcy przez niezgodną z prawem kontrolą. Podczas kontroli w firmie, inspektorzy muszą przestrzegać ogólnych zasad, kontrole mogą się rozpocząć dopiero po okazaniu legitymacji służbowej uprawniającej do przeprowadzania kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzania inspekcji. Dopuszczalne jest okazanie jedynie legitymacji, ale najpóźniej do trzech dni po rozpoczęciu kontroli inspekcja zobowiązana jest doręczyć firmie upoważnienie. W przypadku naruszenia tych zasad przez pracowników organu kontroli, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw z uzasadnieniem do organu podejmującego i wykonującego kontrolę, a także powiadomić o sprzeciwie osoby dokonujące kontroli. Sprzeciw składa się w ciągu 3 dni roboczych trwania kontroli, później jest już bezskuteczny.

Wniesienie sprzeciwu powoduje najpierw przerwanie czynności kontrolnych, a ostatecznie odstąpienie od kontroli. Wstrzymanie czynności kontrolnych nie oznacza, że organ kontrolujący pozostaje zupełnie bezczynny.Może on, w momencie złożenia sprzeciwu, zabezpieczyć dowody mające związek z przedmiotem i zakresem kontroli. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub moga stanowić dowód w toku kontroli.

Przedsiębiorca niezadowolony z decyzji o kontynuowaniu kontroli może wnieść zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozpatrywanie zażalenia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co oznacza, że niekiedy organem odwoławczym dla danego organu może być ten sam organ. Sprzeciw można złożyć tylko z kilku powodów wymienionych w art. 84c ust. o swobodzie działalności gospodarczej, czasami jest on zakazany. Dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Źródło

Sprzeciw na czynności kontrolne