Podróże służbowe a czas pracy

Podróże służbowe zlecane przez pracodawcę są czasem pracy, który liczony jest w inny sposób niż zwykły czas pracy. Jak należy wyliczyć go zgodnie z Kodeksem Pracy?

Kodeks Pracy o podróży służbowej

Definicję podróży służbowej zawiera ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Art. 775 mówi, że pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługuje pewna kwota na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Podróż ta rozpoczyna się w chwili, gdy pracownik opuszcza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadanego przez pracodawcę zadania służbowego. Czas pracy w tej podróży kończy się w momencie powrotu pracownika do siedziby pracodawcy lub miejsca swojego zamieszkania.

Czas pracy w podróży służbowej

Wszystkie zasady odbywania podróży służbowej i wyliczania diet przysługujących pracownikowi w trakcie jej odbywania reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Czas podróży służbowej nie zawiera czasu przeznaczonego na przejazd do i z miejsca wykonania zadania, bo nie jest on przeznaczony na wykonanie pracy. Jest on uwzględniany dopiero wtedy, kiedy przypada na normalne godziny pracy pracownika. Czas przejazdu pracownika do miejsca delegowania i z powrotem w ramach podróży służbowej nie jest z reguły czasem pracy, chyba że podróż ta ma na celu przewóz innych pracowników, a pracownikowi zlecono poza normalnymi godzinami pracy dodatkowe obowiązki kierowcy – w takim wypadku czas przejazdu musi być uwzględniony jako czas pracy.

Źródło

Jak liczony jest czas pracy w podróżach służbowych?