Podróż służbowa – kto, kiedy i ile dostanie za wyjazd

Pracownikowi będącemu w podróży służbowej przysługują dodatki związane z jej odbywaniem. Kto, w jakiej sytuacji i ile dostanie od swego pracodawcy za wyjazd?

Dieta

Przepisy odnośnie wypłacania diety określa Kodeks Pracy. Przysługuje ona pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Zgodnie z art. 775 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej przysługuje dieta w wysokości 30 zł za dobę. W przypadku pracowników firm prywatnych sposób wypłacania należności z tytułu podróży określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Jeśli sposób wypłacania diet nie został określony w żadnej z powyższych form, pracownikowi przysługuje należność obliczana według przepisów dotyczących pracownika państwowego.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej reguluje szczegółowe wytyczne, dotyczące wyliczania wysokości diety.Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje;
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety;
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Jeżeli podróż trwa dłużej niż 24 godziny, za każdą następną dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą:
  • do 8 godzin – przysługuje 50% diety;
  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.


Koszt podróży

Pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługuje również zwrot kosztów związanych z dotarciem na miejsce i innymi, koniecznymi przejazdami. Zwrotu tych kosztów dokonuje się w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami, obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Pracownik może także, za zgodą pracodawcy, skorzystać do celów podróży służbowej własny środek transportu. Szczegóły rozliczenia takiej podróży reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. Zgodnie z nim, stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu, nie może być wyższe niż:
  • 0,5214 zł, dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
  • 0,8358 zł, dla aut o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;
  • 0,2302 zł, dla motocykla;
  • 0,1382 zł, dla motoroweru.


Źródło

Czym i za ile w podróż służbową?