Osiągnięcie wieku emerytalnego powodem do zwolnienia?

Wypowiedzenie pracownikowi umowy zawartej na czas nieokreślony z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego często daje powód do myślenia o dyskryminacji w pracy. Czy w świetle obowiązującego prawa takie wypowiedzenie jest dozwolone?

Uzasadnienie przyczyny zwolnienia

Kodeks Pracy zawiera informację, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być dobrze uzasadnione. Art. 30 ust. 4 określa, że pracodawca formułując wypowiedzenie musi wskazać przyczynę, która będzie uzasadnieniem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

Brak miejsca dla dyskryminacji

Prawo Pracy w art. 183a ust. 1 nakazuje pracodawcom równe traktowanie pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, poglądy polityczne, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. W świetle powyższego, wypowiedzenie umowy o pracę spowodowane wyłącznie osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika prawdopodobnie zostałoby uznane za przejaw dyskryminacji pracownika ze względu na jego wiek.

Kiedy wiek pracownika może być powodem do jego zwolnienia?

Jest to możliwe, kiedy wiek emerytalny stanowi kryterium wyboru danego pacownika do zwolnienia, kiedy pracodawca dokonuje zwolnień masowych.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach przepisy odrębnych aktów prawnych (np. ustawy o pracownikach urzędów pańnstwowych lub karty nauczyciela) dopuszczają możliwość zwolnienia pracownika z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego.

Źródło

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego?