Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

 Odmowa udzielenia urlopu na żądanie
Podczas korzystania z urlopu na żądanie często dochodzi do nieporozumień pomiędzy pracodawcami i pracownikami, którzy interpretują zapisy ustawowe w sposób korzystny wyłącznie dla siebie.

Zasadą jest, że pracodawca nie może odmówić żądaniu pracownika i musi udzielić pracownikowi urlopu na jego żądanie w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny, bowiem pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy. (por. wyrok SN z dnia 28.10.2009, sygn. akt II PK 123/09, Lex nr 551056). W przypadku urlopu na żądanie pracownik nie musi uzasadniać swojego żądania, a kodeks pracy zobowiązuje go jedynie do zgłoszenia żądania urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie w następujących sytuacjach:

• w przypadku nagłego zachorowania innego pracownika, którego właściwe zastępstwo i np. poprowadzenie konferencji lub przewóz ładunku zapewnić może tylko pracownik, który zgłosił akurat w tym terminie urlop na żądanie,

• gdy z urlopu chcieliby skorzystać wszyscy lub znaczna grupa pracowników danego zakładu pracy,

• gdy pracownik żąda urlopu, a jest jedynym specjalistą w danej dziedzinie w zakładzie pracy albo gdy w danym dniu powinien uczestniczyć w ważnych negocjacjach z kontrahentem, a nikt nie jest w stanie go zastąpić,

• kiedy zagrożone jest dobro zakładu pracy czy mienie pracodawcy, a nieobecność pracownika mogłaby spowodować szkodę.

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Zasadność odmowy udzielenia omawianego wyroku musi być jednak oceniana w zależności od indywidualnego przypadku. Istotne znaczenie ma na przykład rodzaj wykonywanej pracy czy pełnionej funkcji w zakładzie pracy. Przykładem mogą być osoby na kierowniczych stanowiskach. Pracownicy ci muszą bowiem wykazywać się zwiększoną dyspozycyjnością i lojalnością wobec pracodawcy. Wskazać także trzeba, że nieuzasadniona odmowa udzielenia urlopu na żądanie albo udzielenie go w innym terminie stanowić może wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 par. 1 pkt 2 k.p.).

Źródłapraca.gazetaprawna.pl

prawo.egospodarka.pl