Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są:
 1. Logo firmy do złudzenia przypominające logo innego przedsiębiorstwa.
 2. Fałszywe oznaczenie pochodzenia towarów lub usług.
 3. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług.
 4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 5. Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy.
 6. Naśladownictwo produktów innych przedsiębiorstw.
 7. Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.
 8. Utrudnianie dostępu do rynku.
 9. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.
 10. Nieuczciwa lub zakazana reklama.
 11. Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.
 12. Prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.


JAK OCHRONIĆ SIĘ PRZED NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ?

Właściciel przedsiębiorstwa, które dotknęło zjawisko nieuczciwej konkurencji ma prawo żądać przed sądem zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był przez pozwanego zawiniony.

W przypadku spraw dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją to jednostka pozwana musi udowodnić prawdziwość swojego przedsiębiorstwa i jego produktów/usług.

KARA ZA BEZPODSTAWNE OSKARŻENIE

W przypadku wniesienia bezpodstawnego oskarżenia tytułem nieuczciwej konkurencji, sąd na wniosek pozwanego może nakazać powodowi zlożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia. Pozwany, który został poszkodowany w wyniku bezzasadnego oskarżenia, może żądać naprawienia szkody.

Źródło

www.mojafirma.infor.pl