Nowe regulacje GPW w sprawie zasad kwalifikacji akcji do Listy Alertów

 Nowe regulacje GPW w sprawie zasad kwalifikacji akcji do Listy Alertów
Od 2014 roku podstawą kwalifikacji akcji do Listy Alertów, czyli segmentu akcji spółek groszowych jest wyłącznie ich średnia jednostkowa wartość rynkowa. GPW odstąpiła bowiem od oceny zmienności kursu akcji, która była dotychczas jednym z czynników kwalifikujących.

Zmiany takie wprowadzono ze względu na nowe zasady kwalifikacji akcji do Listy Alertów ogłoszone zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 2 grudnia 2013 roku. Na koniec I kwartału 2014 roku do listy tej zaklasyfikowane zostaną wszystkie akcje, których średnia wartość rynkowa warta jest poniżej 0,50 zł. Przez tę wartość należy rozumieć średnią arytmetyczną zamkniętych kursów wszystkich sesji z danego okresu obliczeniowego. Do okresu obliczeniowego zaliczane są sesje giełdowe pomiędzy pierwszym dniem kwartału, a czwartą sesją, która odbywa się przed jego zakończeniem. Pierwsza kwalifikacja dotyczyć będzie kursów z sesji między 1 stycznia a 26 marca 2014 roku. Natomiast od IV kwartału 2014 roku nastąpi podwyższenie progu groszowego akcji do wartości rynkowych niższych niż 1 zł.

W związku z nowymi regulacjami GPW zmieniły się także konsekwencje kwalifikacji do Listy Alertów. Podobnie jak do tej pory akcje takie będą notowane w systemie notowań jednolitych i usuwane z indeksów giełdowych oraz oznaczane w serwisach informacyjnych i urzędowych komunikatach giełdowych w specjalny sposób. Dodatkowo jednak spółki mogą być zawieszone w obrocie akcjami lub nawet wykluczone z obrotu giełdowego. Obecne regulacje oznaczają zaostrzenie polityki wobec spółek groszowych. Po upływie 30 dni od drugiego z rządu wpisania do Listy Alertów podmiot emitujący akcje zobowiązany jest do przygotowania programu naprawczego spółki. Jednym z rozwiązań tego typu problemów jest podwyższenie jednostkowej wartości nominalnej akcji i zwiększenie wartości rynkowej. Coraz częściej jednak spółki decydują się na scalanie akcji.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w marcowym wydaniu Miesięcznika Kapitałowego w artykule Regulacje GPW a proces scalania akcji

Źródło

  • A. Gontarek, Regulacje GPW a proces scalania akcji, Miesięcznik Kapitałowy 03/2014, s.50