Nowa logistyka w branży farmaceutycznej

 Nowa logistyka w branży farmaceutycznej
Nowelizacja ustawy o Prawie Farmaceutycznym precyzyjnie mówi o operatorach logistycznych działających na tym rynku. Jakie zmiany czekają na profesjonalnych operatorów? Muszą oni działać zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego, Dobrej Praktyki Dystrybucji oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania.

I operatorzy logistyczni świadczący usługi dla farmacji i hurtownie farmaceutyczne będą nadzorowani przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Kontroli w szczególności będą poddane pomieszczenia i ich wyposażenie, skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością i ryzykiem, kompetencje personelu oraz dokumentacja.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna dba o jakość leków na całym łańcuchu dostaw. Oznacza to wzmocnienie zabezpieczeń przed przedostaniem się produktów niespełniających wymagań czy leków sfałszowanych. Nowe wytyczne DPD określają wymagania dotyczące pomieszczeń, kwalifikacji personelu, systemu zarządzania jakością, nadzoru nad dostawcami i odbiorcami usług.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w transporcie produktów leczniczych. Nakłada na operatorów logistycznych i przewoźników obowiązek dodatkowej kontroli nad kierowcami i flotą, która zabezpieczy towar przed kradzieżą i dostępem nieupoważnionych osób.

Wzrasta więc wysokość kompetencji i kwalifikacji operatorów logistycznych, których wiedza musi być weryfikowana i certyfikowana przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Zakres świadczonych przez nich usług jest uzupełnieniem procesów po stronie producentów.