Nagana pracownika

Nagana pracownika to następstwo nieprzestrzegania zasad określonych przez pracodawcę. Jest to rodzaj instrumentu odpowiedzialności porządkowej, który może być zastosowany przez pracodawcę w związku z przyznanymi mu uprawnieniami kierowniczymi w ramach stosunku pracy. Nagana jest udzialana z wpisem do akt pracownika.

Art. 108 Kodeksu Pracy zawiera katalog czynności pracownika, które stanowią przesłanki odpowiedzialności za naruszenie porządku pracy. Są to między innymi:

  1. Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy.
  2. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
  4. Nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.


Za wymienione przewinienia pracodawca może zastosować karę upomnienia bądź naganę. Pracownik może również zostać obciążony karą pieniężną za przekroczenia porządkowe. Jednak pracodawca nie może zastosować kary porządkowej bez uprzedniego wysłuchania pracownika.

Pracodawca, który zdecyduje się na zastosowanie kary porządkowej w postaci nagany pisemnej z wpisem do akt zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie podwładnego wraz ze wskazaniem powodu, dla którego została nałożona kara porządkowa. W pisemnej naganie należy zawrzeć:

  1. Rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych.
  2. Datę przewinienia.
  3. Pouczenie o możliwości i terminie wniesienia sprzeciwu.


Źródło

Monika Pązik Nagana pracownika z wpisem do akt