Mała firma – mały kodeks pracy i uproszczenia w księgowości

Kancelaria Prezydenta RP planuje zmiany w prawie pracy. Skorzystają na nich mali przedsiębiorcy. Pomysł jednogłośnie popierają pracodawcy, pełni sceptycyzmu są natomiast związkowcy. Poza zmianą przepisów prawa pracy mikrospółki mogą liczyć także na uproszczenia w księgowości.

Uproszczone przepisy prawa pracy

Obecne przepisy Kodeksu Pracy pochodzą z lat 70. XX wieku. Mimo licznych nowelizacji nie odzwierciedlają panujących na rynku realiów. Potrzeba zmian została dostrzeżona dzięki spotkaniom w ramach Forum Debaty Publicznej. Współpracę w przygotowaniu poprawek deklarują przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców oraz związków zawodowych.

Kancelaria Prezydenta nie przygotowuje na razie konkretnych projektów. Mają one być efektem współpracy pracodawców, związkowców i przedstawicieli Kancelarii. Wiadomo natomiast w jakich sferach może dość do zmian. Uwagi pracodawców odnosiły się do zbyt biurokratycznych przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych, przepisów bhp, zasad rozliczania czasu pracy i tworzenia planów urlopowych. Według przedsiębiorców przepisy powinny regulować podstawowe zagadnienia, takie jak czas pracy czy prawo do odpoczynku. Szczegóły powinny być natomiast regulowane przez indywidualne ustalenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zmian powinny się także doczekać przepisy regulujące zawieranie umów o pracę, tak aby nie zniechęcać pracodawców do ich podpisywania.

Nowość w księgowości

Sporych ułatwień w księgowości mogą się spodziewać właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Aby móc skorzystać z uproszczonej księgowości spółka musi spełnić w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy dwa spośród poniższych kryteriów:
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła w walucie polskiej 350 tys. euro;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy były niższe niż 700 tys. euro;
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie było większe niż 10 osób.


Dzięki ułatwieniom spółki kapitałowe będą mogły korzystać z rozwiązań dostępnych do tej pory tylko dla osób fizycznych lub spółek osobowych, czyli: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencyjnych oraz księgi przychodów i rozchodów.

Wprowadzenie udogodnień pozwoli na sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego, składającego się jedynie z podstawowych informacji. Przyczyni się to do ograniczenia kosztów związanych z obsługą księgową firmy i pozwoli przeznaczyć dodatkowe środki na działalność operacyjną generującą zyski.

Źródło

Mały kodeks pracy dla małych firm

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość