Likwidacja działalności a rozliczenie podatków

Zlikwidowanie działalności gospodarczej wiąże się m.in. z poinformowaniem o tym właściwych organów oraz rozliczeniem podatków. Jak należy rozliczyć się z podatków po zakończeniu działalności gospodarczej?

Likwidacja działalności gospodarczej odbywa się poprzez złożenie formularza CEIDG - 1 we właściwym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od zaprzestania prowadzenia likwidowanej działalności gospodarczej. Do zadań urzędu należy zaś powiadomienie o likwidacji firmy urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS. Przedsiębiorca musi dodatkowo rozliczyć sprawy podatkowe.

Podatek PIT płacony jest od uzyskanego dochodu. Dochód przy likwidacji działalności powstanie dopiero z chwilą zbycia składnika majątkowego, który został wskazany w wykazie. Przy czym zapłata podatku zaktualizuje się w przypadku zbycia majątku w wykonaniu działalności gospodarczej i jednocześnie przed upływem okresu 6 lat od pierwszego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik dokonał likwidacji swojej działalności gospodarczej.

Co więcej przedsiębiorca likwidujący swoją działalności, który podlegał VAT, jest zobowiązany w ciągu 7 dni od chwili zaprzestania wykonywania swojej działalności gospodarczej, złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT - Z, czyli zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzęduskarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.