Koszty wytworzenia oprogramowania

 Koszty wytworzenia oprogramowania
Rzeczpospolita pisze, że firma, która sama stworzy program, wykorzystywany do prowadzenia działalności, może zaliczyć go do wartości niematerialnych i prawnych, na zasadach przewidzianych dla prac rozwojowych.

Oprogramowanie jest potrzebne w niemal wszystkich procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa, od zaopatrzenia poprzez produkcję, usługi aż po sprzedaż, administrację i kontroling. Oprogramowanie to jest chronione prawem autorskim, jako przejaw twórczości autorskiej i jest pozycją wartości niematerialnych i prawnych.

Według ustawy o rachunkowości, nabycie oprogramowania może mieć charakter nabycia gotowego towaru lub bardziej złożony – nabycia łącznie z wdrożeniem i dostosowaniem do specjalnych wymogów klienta. Dziś przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują własne zasoby i tworzą własne oprogramowanie, które wykorzystują do prowadzenia interesów. Rodzi się pytanie czy wydatki, które są ponoszone na ten cel, mogą być ujęte w aktywach przedsiębiorstwa, czy może są kosztem okresu, ponieważ definicja wartości niematerialnych i prawnych odnosi się wyłącznie do nabycia składników wartości niematerialnych i prawnych?

Źródło

Koszty wytworzonego oprogramowania można aktywować