Kary za spam telefoniczny

 Kary za spam telefoniczny
Już 25 grudnia nastąpi nowelizacja ustawy o Prawach Konsumenta. Artykuł 48 wspomnianej ustawy zmienia artykuł 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym przez dodanie trzech słów: „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”.

Po zmianie przepis będzie brzmiał: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”. Co oznacza to dla konsumentów w praktyce?

Wszystkie działania marketingu bezpośredniego podjęte za pośrednictwem telefonu, komputera czy urządzeń mobilnych będą niezgodne z prawem, jeśli nie otrzyma się uprzedniej zgody klienta. W przeciwnym razie będzie podlegał karze pieniężnej.

Zgodnie z treścią art. 209 ust. 1 pkt 25 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne: "Kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, podlega karze pieniężnej." Zgodnie zaś z treścią art. 210 ust. 1 PT:" Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. (...)".

Ochroną z artykułu 172 prawa telekomunikacyjnego będą objęci wszyscy, a nie tylko osoby fizyczne.

Źródło

Spam telefoniczny – od 25 grudnia wysokie kary / callcenternews.pl