KAIZEN, czyli ciągłe doskonalenie

 KAIZEN, czyli ciągłe doskonalenie
KAIZEN to fundament japońskiej koncepcji zarządzania. Metoda ta wymaga od menedżerów postrzegania biznesu z wieloletniej perspektywy.

Dowodem skuteczności KAIZEN są spektakularne sukcesy bardzo wielu korporacji o japońskim rodowodzie – np. Toyota, Honda, Sharp, Nikon, Casio czy Yamaha. Metoda ta sprawdza się i przynosi świetne efekty również w Polsce. Stosują ją m.in. Telekomunikacja Polska, Solaris Bus&Coach, Masterfoods Polska, Unilever Polska, ViaCon Polska czy Fiat Auto Poland. Na czym polega ten tajemniczo brzmiący model zarządzania? KAIZEN to przede wszystkim:

Nieustanne doskonalenie („kai”, czyli zmiana, „zen”, czyli dobry) – wymaga od wszystkich zatrudnionych – od najwyższego do najniższego szczebla – aby doskonalili się w pracy. Podstawą tej filozofii jest chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu.

Eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa – rozpoznanie miejsc, przynoszących straty (np. hale produkcyjne, warsztat, biuro); obserwacja zachowań pracowników oraz funkcjonowania urządzeń. Taki sposób działania pozwala maksymalizować jakość i produktywność, przy równoczesnym redukowaniu strat.

Cykl Deminga – każdy pomysł jest rozpatrywany wg tzw. cyklu Deminga, tj. popularnego schematu PDCA. Brzmi on: ZAPLANUJ (lepszy sposób działania, lepszą metodę) – WYKONAJ (zrealizuj plan na próbę) – SPRAWDŹ (zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty) – DZIAŁAJ (jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze wyniki, uznaj go za obowiązującą procedurę, standaryzuj i monitoruj jego stosowanie).

Koncentracja na ludziach – japońskie firmy zwykle inwestują w zatrudnionych i choć nie ma tu mowy o dużych różnicach w wynagrodzeniach, a awans jest powolny, pracownik najczęściej ma zapewnioną pracę na całe życie.

Harmonijne relacje zawodowe – bazujące na otwartym dialogu między kadrą zarządzającą i pracownikami oraz wzajemnym szacunku.

Zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji – filozofia ta zakłada, że menedżerowie powinni być charyzmatycznymi liderami, potrafiącymi wyzwolić w pracownikach innowacyjność i poczucie przynależności do firmy. Z kolei pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w tworzeniu sukcesu firmy, angażując się w jej rozwój.

Źródło

„Strategie biznesu”, Nr 8