Już za miesiąc Forum Praktyków BPM!

 Już za miesiąc Forum Praktyków BPM!
Forum Praktyków BPM to doroczne spotkania praktyków odpowiadających za wdrożenie w swoich organizacjach zarządzania procesami biznesowymi. Forum istnieje dzięki społecznemu zaangażowaniu osób, które uczestniczą w jego organizacji - prelegenci i organizatorzy nie pobierają wynagrodzenia. W celu zachowania neutralności, Forum nie posiada sponsorów i nie odbywają się na nim prezentacje „sprzedażowe”.

Założeniem Forum jest prezentowanie przez szefów centrów kompetencji procesowych, dyrektorów ds. organizacji , kierowników projektów, członków zarządu etc. historii i doświadczeń wdrożeniowych ze swoich organizacji, wymiana „procesowych” doświadczeń pomiędzy sektorem prywatnym i administracją publiczną oraz propagowanie wiedzy i promowanie osiągnięć z dziedziny BPM.

Do grona prelegentów zapraszani są przedstawiciele organizacji o różnym poziomie dojrzałości procesowej – od takich, które tworzą strategię i planują projekty strategiczne (w tym również informatyczne) z wykorzystaniem architektury procesów jako modelu zarządzania organizacją, poprzez tych, którzy integrują różne aspekty zarządzania z podejściem procesowym, do takich organizacji, które koncentrują się na usprawnieniach i wykorzystaniu narzędzi m.in. lean. W prezentacjach nacisk położony jest na kwestie wykorzystania procesów do zarządzania organizacją jako całością, doskonalenie poszczególnych obszarów oraz na praktyczne aspekty rozwiązywania różnorodnych problemów wdrożeniowych na poziomie najwyższego kierownictwa, kadry kierowniczej, zespołów eksperckich i pracowników. Po każdym wystąpieniu jest czas na zadawanie pytań z sali. Dodatkowo podczas panelu dyskusyjnego można zapoznać się z opiniami przedstawicieli kadry zarządzającej sektora prywatnego i administracji publicznej nt. wykorzystania zarządzania procesowego.

Forum Praktyków BPM jest to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące wdrożenia podejścia procesowego od praktyków, którzy wewnątrz firm pokonują bariery organizacyjne, kulturowe i techniczne. Po spotkaniach „forumowicze” we własnym zakresie organizują wizyty referencyjne i utrzymują biznesowe relacje.

W programie tegorocznego spotkania znajdują się następujące ścieżki tematyczne:
  1. Strategia i procesy - o planowaniu strategicznym opartym o podejście procesowe i wdrożeniu strategii, o roli podejścia procesowego w modelu EFQM oraz o strategicznej transformacji procesowej Grupy Kapitałowej opowiedzą przedstawiciele Służby Celnej, DB Schenker Logistics oraz stowarzyszenia POLRISK;
  2. Z pamiętnika Procesowca – o swoich doświadczeniach procesowych z różnych perspektyw zarządzania opowiedzą m.in. członek zarządu Climbex, właściciel procesu ING Bank Śląski, doradca PRG Polska.
  3. Struktura i Kultura – o tym, jakie są dobre i złe praktyki wdrażania zasad zarządzania procesowego, budowania kultury procesowej i kształtowania postaw pracowników oraz optymalizacji procesów z wykorzystaniem m.in. lean, wdrażania narzędzi informatycznych i repozytoriów procesów opowiedzą przedstawiciele KRUK S.A. oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  4. Produkty, projekty, procesy – o wykorzystaniu "agile" i "user experience" w kontekście zarządzania procesami opowiedzą przedstawiciele Grupy Allegro i Centralnego Ośrodka Informatyki MSW. A praktyczną stronę „agile” będzie można poznać podczas integracyjnego warsztatu networkingowego prowadzonego w pierwszym dniu Forum przez PMI Polska.


Więcej informacji o Forum Praktyków znajduje się na stronie www.bpmpractice.pl.