Jak szkolić pracowników?

 Jak szkolić pracowników?
Powodów, dla których warto szkolić pracowników jest wiele. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji zyskuje sam pracownik (zdobywa nowe umiejętności, zaspokaja potrzebę samorealizacji) oraz cała firma (podnosi się jakość wykonywanej pracy).

Forma szkolenia powinna być dopasowana do konkretnego pracownika i sytuacji w firmie. Do najczęściej stosowanych metod szkolenia należą:

• On-the-job-training, przyuczenie w działaniu. Szkolenie tą metodą jest proste i mało kosztowne. Pracownik wdraża się do pracy na swoim stanowisku, pod opieką starszego stażem pracownika. Metoda może być stosowana w szkoleniu pracowników szeregowych i menedżerów.

• Wykłady i ćwiczenia na temat nowych procedur i technologii. Metoda ta jest szczególnie wskazana przy wprowadzaniu zmian, na przykład w strukturze organizacyjnej czy w technologii. Pracownicy powinni praktycznie sprawdzić zdobytą wiedzę podczas ćwiczeń.

Jeśli planujemy kształcenie pracowników z myślą o ich awansowaniu, to możemy skorzystać z poniższych metod kształcenia:

• Wykłady i ćwiczenia, klasyczna metoda kształcenia pracowników. Kurs prowadzony w formie wykładów może obejmować dziedziny teoretyczne i praktyczne. Ćwiczenia mogą być poświęcone analizowaniu przypadków (case study), praktycznemu projektowaniu itd. Metoda jest odpowiednia dla pracowników wszystkich szczebli, ale najczęściej bywa wykorzystywana do kształcenia pracowników średniego i wyższego szczebla.

• Gry i symulacje rozwijające umiejętności praktyczne. Dziecko uczy się bawiąc, podobnie dorosły człowiek. Istnieje wiele rodzajów gier pozwalających uczestnikom poznać nową rzeczywistość, „pobawić się z nią”. Są m.in. „gry w rynek”, „gry w marketing”, „zarządzanie zapasami”. Sytuacje, w których uczestniczą grający, są prawdopodobne. Prowadzący kurs uwrażliwia ich na prawidłowości, interesy różnych stron, strategie wygrywające. Metoda ta jest stosowana niemal wyłącznie w odniesieniu do menedżerów różnych szczebli.

• Rotacja pracowników oraz poznawanie przedsiębiorstwa. Rotacja stosowana jest na wszystkich szczeblach organizacji. Pracownicy poznają lepiej swoją organizację, uczą się nowych zadań i poznają nowe problemy. Menedżerowie mogą być uczestnikami zwykłej rotacji lub brać udział w tzw. zwiedzaniu firmy (management by wal king around, czyli zarządzanie przez spacerowanie).

• Konferencje organizowane dla menedżerów i specjalistów. Podczas konferencji prezentowane są referaty przez pracowników firmy, czasem zapraszani są też goście spoza firmy, na przykład naukowcy, doradcy. Udział w konferencji pozwala nie tylko na poszerzenie wiedzy w wybranej dziedzinie, lecz także umożliwia pracownikom dużych firm nawiązanie kontaktu z innymi jednostkami.

Źródło

Monika Kostera „Zarządzanie personelem”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne