II Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania

W dniach 4-5 czerwca 2013 r. w WSPol w Szczytnie odbędzie się II Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania Organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Konferencja organizowana jest przez British Standards Institution Group Polska oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Patronat honorowy objął: Minister Administracji i Cyfryzacji, Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Komendant Główny Policji i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Problematyka Konferencji

Bezpieczeństwo Państwa i ciągłość funkcjonowania jego organów to główne zadanie i wyzwanie wszystkich organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa narodowego Państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa jest dzisiaj narażone na wiele zagrożeń wynikających z przyczyn naturalnych lub spowodowanych czynnikiem ludzkim. Globalnie można stwierdzić, że wzrost czynników generujących zagrożenia rozwija się w raz z rozwojem cywilizacyjnym i systematycznie wzrasta. Dla ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska koniecznym wydaje się stosowanie coraz to doskonalszych systemów zabezpieczeń. W miarę pojawiania się nowych zagrożeń państwo zobligowane jest do tworzenia i doskonalenia sposobów przeciwdziałających źródłom powstawania zagrożeń.

Szeroki zakres tematyczny jaki obejmowała konferencja został podzielony na dwa przewodnie panele tematyczne. Pierwszy z nich dotyczący Ciągłości Działania, dotyczyć będzie jej zachowania w odniesieniu do każdego szczebla Państwowego. Zagadnienia dotyczące Bezpieczeństwa Informacji, zawarte w drugim panelu tematycznym, omawiać będą nie tylko zagadnienia związane z infrastrukturą IT oraz rozwiązaniami technologicznymi ale także szeroko rozumianą kulturą bezpieczeństwa – przekładającą się na bezpieczeństwo Państwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Panel ten objmować będzie tematykę Zarządzania Ryzykiem gdzie wskazane zostały metody, techniki i narzędzia identyfikacji analizy i oceny dynamicznie zmieniających się czynników ryzyka.

Cele Konferencji

  • Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń.
  • Nakreślenie nowych kierunków działania w zakresie aspektów zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa państwa.
  • Określenie płaszczyzny współpracy dla wszystkich poziomów administracji państwowej, służb mundurowych oraz infrastruktury IT w zakresie wymiany, dostępności oraz poufności informacji.
  • Przedstawienie nowych praktyk oraz standardów stosowania narzędzi, technik oraz dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy i oceny postępowania z ryzykiem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa i organizacji wspomagających.
  • Wskazanie nowoczesnych kierunków oraz najlepszych praktyk w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych osób realizujących zadania dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ciągłości działania w odniesieniu do aspektów zarządzania kryzysowego.
  • Pozyskanie i wymiana doświadczeń oraz poglądów wskazujących istotne kierunki ewentualnych zmian i wniosków.


Partnerzy konferencji

Rządowe Centrum bezpieczeństwa - patronat merytoryczny

Symantec - partner główny

NAFTOR - partner

Governica - partner wspierajacy

Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji.