Gdzie i kiedy kontrolować chorego pracownika?

Firma która wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy ma prawo kontrolować sposób w jaki zostaje wykorzystane zwolnienie od pracy. Czego dotyczy kontrola, gdzie i kiedy można jej dokonywać oraz w jakich przypadkach warto ją przeprowadzić?

Co i w jakich sytuacjach należy kontrolować

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r., kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia od pracy może dokonywać płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do tego ubezpieczenia więcej niż 20 osób. Jej celem jest ustalenie czy zaświadczenie lekarskie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z przepisami. Kontrola ma także służyć sprawdzeniu czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem oraz czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę, w przypadku gdy zwolnienie przyznawane jest w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jak radzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych do kontroli należy typować w szczególności pracowników:
  • korzystających często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy;
  • dostarczających kolejne ZUS ZLA od różnych lekarzy;
  • korzystających z kolejnych okresów zasiłkowych;
  • już wcześniej pozbawionych prawa do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy;
  • składających wcześniej zaświadczenia lekarskie po terminie, co skutkowało obniżeniem zasiłku o 25%.


Gdzie i kiedy przeprowadzać kontrole

Zgodnie z §7. Rozporządzenia, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki. Na podstawie specjalnego upoważnienia kontrola może być wykonywana w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu, a także miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Sprawdzenie pracownika może się także odbywać w innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Czy warto

Absencja chorobowa pracowników generuje zazwyczaj wysokie straty dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeżeli zwolnienia lekarskie pracowników są długotrwałe i zdarzają się dość często. Sprawdzanie pracowników jest z pewnością nieodzownym elementem dla pracodawców, jednak czasem warto budować współpracę na zaufaniu, a nie tylko wzajemnej kontroli. Pracownik pozostający w dobrych kontaktach z szefem pracuje o wiele wydajniej, a atmosfera w pracy jest przyjemniejsza.

Źródło

Gdzie można kontrolować chorego pracownika?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich

Pracodawca skontroluje sam chorego pracownika biznes-firma.pl