Czy pracodawca może ujawnić imię i nazwisko pracownika?

Pracodawca jest uprawniony do ujawnienia imienia i nazwiska pracownika w celu identyfikacji, może to zrobić nawet bez jego zgody. Zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Są to między innymi: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Kiedy przetwarzanie danych jest dopuszczalne?

W art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych czytamy, że przetwarzanie danych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy:

• osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę;

• wymaga tego zrealizowanie uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

• wymaga tego realizacja umowy;

• jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

• jest konieczne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jeśli ujawnienie nazwiska jest niezbędne do realizacji umowy zawieranej przez pracownika, konieczne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, pracodawca nie ma obowiązku uzyskania zgody pracownika.

Zdanie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 czerwca 1999 r ustalił, że imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika państwowego lub samorządowego nie podlega ochronie danych osobowych. Swoje orzeczenie uzasadnił tym, że imiona i nazwiska widniejące na drzwiach w urzędzie, pieczątkach imiennych, podpisach na dokumentach są jawne i do wglądu każdego. Według Sądu również ujawnienie przez pracodawcę imienia i nazwiska bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego wtedy, gdy jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu.

Źródło

Ujawnienie nazwiska pracownika