BizDevOps jako koncepcja zarządzania

rysunek własny
rysunek własny
Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw dostosowujących się do aktualnych oczekiwań rynku zachodzi nie tylko na płaszczyźnie technologicznej, ale również na poziomie organizacyjnym, zarządczym i kulturowym. W wielu organizacjach zmiany te zachodzą niewspółbieżnie, co obniża efektywność wprowadzanych zmian i rodzi szereg napięć. Na bazie obserwacji najbardziej zaawansowanych organizacji z branży finansowej i handlu elektronicznego powstała koncepcja BizDevOps, która wychodzi naprzeciw potrzebom rynku.

Istotą koncepcji BizDevOps jest konwergencja Biznesu i IT zachodząca na poziomie architektonicznym, zarządczym, organizacyjnym i kulturowym. U podstaw tej koncepcji leży założenie, że podstawowym sposobem dostarczania wartości biznesowej jest cyfrowo udostępniana mikrousługa, a kompetencje jej rozwoju, utrzymania i zapewnienia jakości są organizacyjnie skoncentrowane w jednym zespole. Kolejnym kluczowym założeniem tej koncepcji jest konsolidująca rola Architektury Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Architecture).

Koncepcja kładzie nacisk na komunikację, współpracę i integrację osób odpowiedzialnych za biznes (np. marketing, sprzedaż), specjalistów z zakresu operacji IT oraz rozwoju oprogramowania. Stworzone w ten sposób zespoły BizDevOps wytwarzają usługi biznesowe i uczestniczą w pełnym cyklu ich życia. Kompetencje członków zespołów BizDevOps pozwalają na wypracowanie koncepcji usługi biznesowej, wykonanie i przetestowanie usługi, a także na udział w procesie biznesowym, którego jest ona produktem.

Współpraca członków zespołu budowana jest w oparciu o udostępniane klientom usługi biznesowe, które realizowane są za pośrednictwem mikrousług - niewielkich, autonomicznych usług technologicznych. Każda mikrousługa wykonuje określoną funkcję biznesową oraz posiada lekki interfejs (np. http), który pozwala jej współpracować z innymi mikrousługami. Wielkość mikrousług zależy z jednej strony od oczekiwanej elastyczności struktury, a z drugiej od efektywności zespołów.

Tworzenie się współpracy między zespołami BizDevOps można rozpatrywać jako przykład inteligencji rozproszonej (ang. swarm intelligence), która nie potrzebuje zdefiniowanego planu działania, ani centralnego organu dowodzącego. Platformą współpracy, zarówno wewnątrz zespołów BizDevOps jak i pomiędzy nimi, jest architektura przedsiębiorstwa. Dzięki niej zespoły stanowiące swego rodzaju mikrosilosy, zachowują spójność na poziomie celów biznesowych, standardów i kierunków rozwoju.

Koncepcja w zakresie opublikowanym pod hasłem BizDevOps uwzględnia sugestie i uwagi pierwszych recenzentów. Do dalszego rozwoju autorzy zapraszają wszystkich chętnych. Ich intencją jest, aby odbywała się ona dwutorowo – w formie ustawicznie publikowanych artykułów oraz okresowych spotkań, w czasie których będą dyskutować zgłoszone tematy.

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 10 maja w Warszawie. Oprócz omówienia podstawowych założeń w programie przewidziane są referaty i dyskusje. Sugerowane tematy do opracowania i omówienia:
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia koncepcji BizDevOps
 • Co jest produktem zespołu BizDevOps?
 • Koordynacja zespołów BizDevOps
 • BizDevOps w firmie produkcyjnej
 • BizDevOps w ekosystemach gospodarczych
 • BizDevOps a wielkość mikrousług
 • BizDevOps wobec monolitycznych systemów IT
 • Techniki pracy zespołów BizDevOps
 • Narzędzia wspierające BizDevOps
 • Testowanie w BizDevOps
 • Zarządzanie ryzykiem w BizDevOps


Kontakt do autorów:

Ewa Zaleska ewa.zaleska@op.pl

Krzysztof Tomkiewicz kbtomkiewicz@gmail.com