Diety i ryczałty Przekierowano ze strony: travel allowance and all-round amount ang. travel allowance and all-round amount

Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi. Zaliczamy do nich:
 • koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo pojazdem pracownika,
 • diety,
 • Koszty noclegu albo ryczałt za nocleg,
 • koszty przejazdów środkami komunikacji miejscowej.

Spis treści

Podstawowe zasady

Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika powinno być dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Do rozliczenia kosztów podroży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie Dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Pracodawca nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i przejazdów środkami komunikacji miejscowej, jeżeli zapewnił je pracownikowi na własną rękę (np. samochód pracodawcy)[1].

Ryczałt paliwowy! Osobny artykuł: Wykorzystanie samochodów prywatnych

Ryczałt paliwowy to popularna nazwa sposobu rozliczania kosztów podróży służbowych przy użyciu prywatnych środków lokomocji pracowników (niebędących własnością pracodawcy) delegowanych poza siedzibę firmy, w której są zatrudnieni. Obecnie w praktyce dotyczy wyłącznie podróży wykonywanych pojazdami silnikowymi, zazwyczaj samochodami, także motocyklami i motorowerami. Teoretycznie w kosztach delegacji rozliczane być mogą koszty podróży rowerem albo nawet furmanką.

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje zasadniczo koszt zużytego paliwa, ale także innych materiałów eksploatacyjnych (oleje itp.), koszt amortyzacji pojazdu, koszt jego ubezpieczenia, itp.

W praktyce pod pojęciem ryczałtu paliwowego rozumie się dwie formy rozliczeń kosztów podróży:
 • ryczałtowo przyznany zwrot kosztów przejazdów w jazdach lokalnych,
 • zwrot kosztów przejazdów zamiejscowych.


Dieta za czas podróży służbowejDieta za czas podróży służbowej to kwota należna pracownikowi odbywającemu z polecenia pracodawcy podróż służbową w ramach wykonywanej pracy, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży.

Kwota

Wysokość diet w sferze Budżetowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe. Nie mogą to być stawki niższe niż określone w rozporządzeniu. Zakład może jednak przyjąć wyższe kwoty. Jeśli przepisy wewnętrzne zakładu pracy nie określają wysokości diety, przyjmuje się wysokość określoną w rozporządzeniu.

Wysokość diet jest corocznie waloryzowana stosownie do planowanego wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok. Od 1.01.2007 dieta za czas podróży na terenie kraju określona w rozporządzeniu wynosi 23,00 zł. Wysokość diet zagranicznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1555).

Obliczanie

Należność z tytułu diety obliczana jest za czas liczony od rozpoczęcia (wyjazd) do zakończenia (powrót) podróży.

Diety krajowe

 • od 8 do 12 godzin – połowa diety
 • ponad 12 godzin – pełna dieta
 • za każdą następną rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – połowa diety
  • ponad 8 godzin – pełna dieta

Diety zagraniczne

 • do 8 godzin – 1/3 diety
 • od 8 do 12 godzin – 1/2 diety
 • ponad 12 godzin i za każdą pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości

Opodatkowanie

Diety w wysokości nieprzekraczającej limitu określonego w rozporządzeniu są wolne od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS.

Zobacz też

Bibliografia

 • Diety i ryczałty
 • Dieta,Wikipedia pl
 • Ryczałt paliwowy, Wikipedia pl
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1990 z późniejszymi zmianami).
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.