Prawo podatkowe Przekierowano ze strony: tax law ang. tax law

Prawo podatkowe - ogół przepisów, które regulują zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników i płatników. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które powinny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego.Prawo podatkowe jest jedną z podgałęzi prawa finansowego, uważana niekiedy za odrębny dział.

Spis treści

Prawo podatkowe w Polsce

W Polsce prawo podatkowe tworzą:
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, która stanowi w art. 84, że: "Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie"[1];
 • Ordynacja podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - normująca zagadnienia zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających oraz tajemnicy skarbowej[2];
 • Ustawa o podatku od towarów i usług - bezpośrednio regulująca prawa i obowiązki podmiotów prawa.


Klasyfikacja podatków

Kryterium: przedmiot opodatkowania
 • przychodowe – od całości wpływów z prowadzonej działalności;
 • dochodowe – od nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT);
 • majątkowe – od posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn);
 • konsumpcyjne – od wydatków w formie "podatkowej" części ceny (VAT, akcyza).
Kryterium: wymiar i pobór podatków, przerzucalność świadczenia podatkowego, zdolność świadczenia:
 • pośrednie – podatek wymierzany jest podmiotowi, który w rzeczywistości go "nie uiszcza" (podatek od towarów i usług, akcyza)
 • bezpośrednie – podatek jest wymierzany podmiotowi i on ponosi zarazem jego ciężar (PIT, CIT).
Kryterium: podział wpływów z podatków między poszczególne budżety
 • państwowe;
 • samorządowe.
Kryterium: rodzaj obciążonego elementu konstrukcyjnego podatku
 • osobowe;
rzeczowe.Kryterium: rodzaj stawki podatkowej
 • kwotowe;
 • proporcjonalne (stałe);
 • procentowe;
 • progresywne (PIT);
 • degresywne;
 • regresywne.


Przerzucalność podatkowa

To przesuwanie ciężaru podatku przez podatnika na inne podmioty. Może być różna w zależności od wielkości przerzuconego ciężaru:
 • częściowa;
 • całkowita;
 • nadmierna.
Przerzucalność występuje, gdy ustawa podnosi stawki podatkowe lub ustala nowy podatek.

Przerzucalność można podzielić ze względu na to na, kogo zostaną przerzucone podatki:
 • w przód – wzrost cen sprzedawanych wyrobów, wzrost podatków, wzrost cen, przerzucenie na nabywców;
 • wstecz – na dostawców, względnie na pracowników danej firmy;
 • właściwa – nie założona z góry przez ustawodawcę;
 • niewłaściwa – założona z góry przez ustawodawcę.


Bibliografia!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.