Ankieta Przekierowano ze strony: survey ang. survey, wywiad kwestionariuszowy, wywiad standaryzowany

Ankieta – najczęściej stosowana Metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych. Jest to Kwestionariusz, zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle w badaniach społecznych zjawisk masowych. Ankieta to także zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocą których badacz otrzymuje informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z innymi osobami, odpowiadającymi pisemnie lub ustnie na jego pytania. Oprócz tradycyjnego pojęcia ankiety wyróżnić można ankietę personalną, zawierającą pytania o dane biograficzne jakiejś osoby, wypełnianą zwykle na żądanie zakładów pracy, władz lub organizacji. Kwestionariusze mogą dotyczyć jednego tematu lub być wielotematyczne, a także realizowane dla jednego lub kilku podmiotów.

Spis treści

Terminologia

Termin ankieta wywodzi się od francuskiego słowa enquete i oznacza zbieranie materiałów w terenie, w języku angielskim terminu tego się nie używa, ale zamiennie wykorzystuje się słowo survey. Sens tych terminów wyznaczają następujące cechy:
  • badania ankietowe przeprowadza się na probie reprezentatywnej;
  • w badaniach wykorzystuje się kwestionariusz.


Rodzaje ankiet

  • pocztowa - rozsyłana droga pocztową do respondentów i przez nich odsyłana tą samą drogą, obsługiwana przez pocztę;
  • prasowa - opublikowana w gazetach i odesłana pocztą;
  • audytoryjna - pojawia się ona przy różnych okazjach (bankietach, degustacjach, sympozjach itp.), rozdawana osobiście a oddawana również osobiście lub pocztą;
  • opakowaniowa - dołączona do sprzedaży produktów, mająca charakter opiniotwórczy, stosowana podczas kampanii reklamowych, promująca produkt;
  • komputerowa - występująca w Internecie odsyłana w postaci e-maila lub rejestrowana w bazie. Coraz bardziej popularna i uznawana za najnowocześniejszą.


Ankieta statystyczna

Jest to rodzaj badania częściowego, nie obejmująca całej zbiorowości statystycznej. Przeprowadzana jest w celu zbadania dokładnie określonego zagadnienia, którego nie można zbadać za pomocą sprawozdawczości bieżącej.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.