Walidacja i testowanie usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: service validation and testing ang. service validation and testing

Walidacja i testowanie usługi
proces
Przekazanie Usług
ITIL
Logo ITIL


Walidacja i testowanie usługi - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition) odpowiedzialny za walidację i testowanie nowej lub zmienionej usługi informatycznej. Proces Walidacji i testowania usług zapewnia zgodność usług informatycznych ze specyfikacją projektową i spełnienie przez te usługi potrzeb organizacji biznesowej.[1]

Spis treści

Cele

Celami procesu walidacji i testowania usługi są:
 • zapewnienie, że dane wydanie stworzy lub uzupełni starą usługę, aby sprostać oczekiwaniom klientów, przy jednoczesnym zachowaniu ustalonych kosztów, potencjale wykonawczym i ograniczeniach
 • usprawiedliwienie, że dana usługa pasuje do realizacji danego celu - usługa jest użyteczna
 • zapewnienie, że usługa jest gotowa do użycia - usługa ma gwarancję i spełni oczekiwania
 • potwierdzenie, że potrzeby klientów i interesariuszy są poprawnie zdefiniowane
 • identyfikacja oraz ocena incydentów, awarii i zagrożeń w toku całego etapu przekazania usługi


Zakres

Proces walidacji i testowania usług można wdrożyć w toku trwania całego cyklu życia usługi, aby zapewnić, że każdy element działania usługi, wraz z możliwości dostawcy usługi, zasobami i potencjałem wykonawczy, potrzebnymi do dostarczenia lub wydania usługi, zakończy się sukcesem.

W procesie tym testowanie w równym stopniu dotyczy podstawowych, jak i rozwiniętych usług, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub usług opartych na wiedzy. Proces ten obejmuje testowanie nowych i zmienionych usług lub komponentów usługoraz sprawdza ich zastosowanie w realizacji celów jednostek biznesowych, usługowych czy grup wdrożeniowych.

Znaczenie dla biznesu

Kluczowe znaczenie dla biznesu procesu walidacji i testowania usługi przejawia się w tym, że proces ten podnosi u klientów i użytkowników pewność, iż nowe lub zmienione usługi będą nadal generować pożądane zyski i wyniki. Implementacja procesu podnosi take zrozumienie zagrożeń biznesowych.

Opis procesu

Metody i techniki

W procesie walidacji i testowania usługi poszczególne czynności mogą być podejmowane symultanicznie w przypadku funkcjonowanie wielu testów:
 • planowanie i projektowanie testów
 • weryfikacja planów i projektów testów
 • przygotowanie środowiska testowego
 • wykonanie testów
 • ocena wyników
 • zamknięcie procesu

Wyzwalacze

 • plan wydań
 • plan testów
 • plan zarządzania jakością

Wejścia

Wyjścia

Role

 • Kierownik testów (właściciel procesu) - zapewnia, że ​​wdrażane wydania i wynikającego z tego usługi, sprostają oczekiwaniom klientów. Sprawdza także, czy operacje IT są w stanie obsłużyć nową usługę.
 • Użytkownik usługi - osoba, która korzysta z jednej lub wielu usług na co dzień. Nie jest on jednakże tożsamy z klientem, gdyż nie każdy klient używa usługi IT bezpośrednio.

Odpowiedzialność

Macierz odpowiedzialności: Proces walidacji i testowania usługi.

Rola ITIL/PodprocesKierownik testówMenedżer ds. bezpieczeństwa informacjiMenedżer ds. wykonaniaUżytkownik usługiOperator ITKlientMenadżer ds. wydań
Zdefiniowanie modelu testówA R
Nabycie komponentów wydaniaA R
Wydanie testuA RRRRR
Testowanie akceptowalności usługiA RRRRR


A: (ang. Accountable) Odpowiedzialność zarządcza - zgodnie z modelem RACI, osoba ostatecznie odpowiedzialna za prawidłowość i dokładne wypełnianie procesu walidacji i testowania usługi w ITIL®.

R: (ang. Responsible) Odpowiedzialność - zgodnie z modelem RACI, osoba odpowiedzialna za realizację zadań w procesie walidacji i testowania usługi w ITIL®.

PowiązaniaKrytyczne czynniki sukcesu i Kluczowe wskaźniki wydajności

Tabela zawiera przykładowe krytyczne czynniki sukcesu dla procesu walidacji i testowania usługi oraz przykłady odpowiednich dla danego czynnika sukcesu (CSF), kluczowych wskaźników wydajności. Należy monitorować spełnienie KPI i wykorzystać tą informację do identyfikacji okazji i do usprawnień oraz zapisywać ten fakt w rejestrze CSI w celu dalszej oceny i ewentualnej implementacji.

Krytyczny czynnik sukcesuKluczowy wskaźnik wydajności
Rozwijanie odpowiedniego rozumienia zagrożeń.Zmniejszenie wpływów incydentów i awarii świeżo przekazanych usług.
Wzrost liczby zagrożeń zidentyfikowanych na etapie projektowania usługi lub na wczesnym etapie przekazania usługi, w porównaniu do tych wykrytych po lub w trakcie testów.
Wzmacnianie kultury zarządzania ryzykami.Wzrost liczby ludzi identyfikujących zagrożenia.
Wzrost liczby udokumentowanych zagrożeń dla każdej nowej lub zmienionej usługi.
Rozwój modeli testowych wielokrotnego użytku.Wzrost liczby testów, przechowywanych w celu ich wielokrotnego użycia.
Wzrost wykorzystania pojedynczego testu.
Osiągnięcie równowagi między kosztami a efektywnością testów.Zmniejszone rozbieżności między funduszami a wydatkami na testy.
Zmniejszony koszt naprawy awarii, dzięki ich wcześniejszemu wykrywaniu.
Redukcja wpływów na biznes, spowodowanych np. opóźnieniami testów.


Wyzwania i ryzyka

Wyzwania
 • Brak zrozumienia i poważania dla roli i samego procesu testowania.
 • Brak funduszy.


Ryzyka
 • Niejasne cele i założenia.
 • Brak zrozumienia dla określenia ryzyka w testach - co powinno wpłynąć na dalsze testowanie krytycznych elementów.
 • Braki zasobów, skutkujące opóźnieniami, co wpływa na inne procesy przekazywania usług.


Zasady i podstawowe pojęcia

 • Test - czynność weryfikująca zgodność ze specyfikacją funkcjonalną lub uzgodnionymi wymaganiami usługi, elementu lub procesu.
 • Środowisko testowe - kontrolowane środowisko służące do dokonywanie testów.
 • Model testowy - konstrukt zawierający w sobie zarówno plan testowy, cele testu, czyli co ma być obiektem testu oraz skrypt opisujący poszczególne procedury opisujące, jak elementy usługi będą testowane. Model ma zapewnić, że testy odbywać się będą w regularnych odstępach czasu przy zachowaniu norm, co ma powodować, iż będą efektywne oraz wydajne.


Zobacz też

Pozostałe procesy Przekazania Usług:

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.