1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Governica.com – serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej Governica.com przez Fundację Governica z siedzibą w Warszawie, Al. Waszyngtona 39 lokal 45, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418988 zwaną dalej Administratorem.
 2. Serwis Governica.com jest otwartą platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany wiedzy i prowadzenia dyskusji w Internecie.
 3. Treści publikowane w serwisie Governica.com są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 4. Dostęp do treści serwisu Governica.com oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.
 5. Korzystając z serwisu Governica.com użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

2. Rejestracja i konta użytkowników

 1. Korzystanie z zaawansowanych funkcjonalności serwisu wymaga utworzenia konta Użytkownika, a ich część jest dostępna jedynie dla najaktywniejszych Użytkowników. Governica.com nie pobiera opłat za rejestrację konta i użytkowanie serwisu. Istnieją różne sposoby rejestracji w serwisie:
  1. Rejestracja za pomocą standardowego formularza.
  2. Użytkownik musi podać następujące dane: imię, nazwisko oraz aktywny adres e-mail
  3. Rejestracja za pośrednictwem usługi Facebook Connect
  4. Użytkownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie serwisowi Governica.com informacji profilowych z serwisu Facebook.com. Szczegółowe lista tych informacji zostanie wyszczególniona w trakcie rejestracji.
  5. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych form rejestracji konta.
 2. Rodzaje kont Użytkowników:
  1. Obserwator - użytkownik posiada konto w serwisie, ma możliwość korzystania z newslettera,
  2. Governauta - posiadają uzupełniony profil użytkownika, ma możliwość korzystania z newslettera, może tworzyć, edytować i komentować artykuły, bierze udział w dyskusjach,
  3. Ekspert Governiki – posiada uprawnienia Governauty, jest osobą aktywnie uczestniczącą w życiu serwisu, moderator i opiekun wybranych sekcji tematycznych
  4. Administrator – posiada pełne uprawnienia w serwisie
 3. Użytkownik, podając dane osobowe podczas procesu rejestracji oświadcza, że:
  1. Są one zgodne z prawdą
  2. Wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora zgodnie z treścią ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 w celu świadczenia usługi i marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych oraz partnerów.
  3. Wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na podany przez użytkownika w trakcie procesu rejestracji adres e-mail treści informacyjnych oraz powiadomień związanych z aktywnością użytkownika w serwisie. Podanie danych i wyrażenie zgód wymienionych w poprzednim punkcie regulaminu jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu Governica.com. Nie mniej jednak użytkownik, który nie zgodzi się na przetwarzanie danych osobowych bądź zdecyduje nie podawać wymaganych do rejestracji danych, w dalszym ciągu może korzystać z podstawowych funkcjonalności serwisu dostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych.
 4. Konta Użytkowników serwisu Governica.com nie mogą być wykorzystywane przez nich do celów komercyjnych lub wspomagania tych celów w jakikolwiek sposób włącznie z publikacją reklam w tworzonych i edytowanych treściach, komentarzach i dyskusjach lub w jakimkolwiek innym miejscu serwisu Governica.com oraz do czerpania jakichkolwiek innych korzyści majątkowych. Do takich celów służą specjalne konta komercyjne.
 5. Każde konto istniejące w serwisie powinno być aktywnie wykorzystywane. Przynajmniej raz na pół roku powinno nastąpić zalogowanie właściciela konta. W przeciwnym wypadku konto użytkownika może zostać usunięte.
 6. Konta w serwisie Governica.com są bezpłatne – każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do założenia jednego konta w serwisie. Jednocześnie zabrania się korzystania z kont innych osób, współdzielenia kont indywidualnych lub przekazywania (niezależnie od tego czy płatnie czy bezpłatnie) kont użytkowników na rzecz innych użytkowników.

3. Zasady korzystania z serwisu

 1. Artykułu i wszystkie treści zamieszczone w serwisie są dostępne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników Internetu.
 2. Serwis Governica.com jest projektem otwartym i powstaje jako wynik działalności użytkowników Internetu i nikt nie może zagwarantować, że zawartość wszystkich artykułów odpowiada prawdzie, jest rzetelna i aktualna.
 3. Korzystanie z treści zawartych w artykułach i dyskusjach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność czytelnika.
 4. Odpowiedzialność za pojawienie się niedokładnej lub oszczerczej informacji w serwisie Governica.com spoczywa na jej autorze, nie zaś na administratorach serwisu Governica.com ani na ogóle Governautów. W zakładce "historia" każdego artykułu można odnaleźć autorów poszczególnych informacji.
 5. W ramach serwisu internetowego Governica.com uprawnieni Użytkownicy mogą tworzyć artykuły specjalistyczne, proponować ich zmiany, rozpoczynać, przeglądać bądź uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wszystkich artykułów.
 6. Użytkownikom korzystającym z serwisu Governica.com prezentowane są rekomendacje treści czyli dyskusje na tematy potencjalnie interesujące użytkownika w oparciu o jego aktywność w ramach serwisu Governica.com.
 7. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach serwisu Governica.com, a w szczególności za treści jakie są przez nich publikowane na stronach www serwisu Governica.com.
 8. Dyskusje i wypowiedzi dodawane przez użytkowników powinny być zwięzłe oraz poprawne gramatycznie.
 9. Użytkownikom serwisu internetowego Governica.com zabrania się zamieszczania wypowiedzi, odnośników do stron internetowych bądź załączników, które:
  1. Zawierają treści wulgarne bądź obraźliwe
  2. Propagują przemoc bądź nawołują do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym bądź jakimkolwiek innym
  3. Naruszają zasady dobrego wychowania i etykiety
  4. Zawierają treści naruszające dobra osobiste bądź prawa (również prawa autorskie) osób trzecich
  5. Zawierają treści o charakterze pornograficznym
  6. Zawierają prośby wsparcia jakichkolwiek zbiórek publicznych prośby o wsparcie finansowe bez pisemnej zgody Administratora
 10. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w sposób szczególny do:
  1. Niezakładania kont i nieumieszczania treści o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrymi obyczajami
  2. Działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników lub osób trzecich
  3. Nieutrudniania innym użytkownikom korzystania z portalu
  4. Niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników, w tym niepodejmowanie prób odgadnięcia haseł
  5. Niezamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nieumieszczenia plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub działania innych użytkowników serwisu
  6. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.Governica.com/s/regulamin i zapoznawania się z nimi
  7. Nieobciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta.

4. Administrator serwisu

 1. Właścicielem serwisu, jego Administratorem oraz Administratorem Danych Osobowych w serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Fundacja Governica wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418988, NIP 113-285-52-36, REGON 146101452
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego i poprawnego działania serwisu internetowego Governica.com jak i wszystkich narzędzi i funkcjonalności dostępnych na serwisie internetowym. Nie mniej jednak Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Działania użytkowników w ramach serwisu Governica.com oraz za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika, niezależnie od przyczyny, która fakt ten spowodowała.
  3. Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
 4. W uzasadnionych przypadkach Administrator, sam bądź poprzez Ekspertów Governiki , może usunąć bądź zredagować treści dodawane przez użytkowników bądź usunąć lub uniemożliwić dalsze prowadzenie dyskusji na określony temat, w szczególności jeśli tematy te lub dodane przez użytkownika treści naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. W uzasadnionych przypadkach Administrator, sam bądź poprzez Ekspertów Governiki, może czasowo bądź bezterminowo zablokować możliwość zalogowania się bądź korzystania z niektórych bądź wszystkich funkcjonalności serwisu Governica.com lub usunąć konto użytkownikowi serwisu. Dotyczy to w szczególności użytkowników naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
  2. Całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach www.

5. Postanowienia końcowe

 1. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich zmiany bądź usunięcia. Prawo to będzie realizowane za pomocą stron www serwisu Governica.com bądź na pisemny wniosek użytkownika skierowany na adres Administratora.
 2. Usunięcie przez Administratora, na wniosek użytkownika, danych podanych w formularzu administracyjnym jest równoznaczne z usunięciem konta przez użytkownika i uniemożliwia korzystanie z pełnych funkcjonalności serwisu Governica.com.
 3. Zapytania dotyczące działania i funkcjonalności serwisu Governica.com powinny zostać wysyłane w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach www serwisu Governica.com
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go do wiadomości użytkowników za pośrednictwem serwisu Governica.com.