Tolerancja ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk tolerance ang. risk tolerance

Tolerancja ryzyka (dopuszczalne ryzyko, poziom akceptacji ryzyka) - progowe poziomy ekspozycji na ryzyko, których przekroczenie da sygnał do sporządzenia Raportu Nadzwyczajnego w celu zawiadomienia Komitetu Sterującego o zaistniałej sytuacji. Tolerancje dla ryzyka mogą obejmować limity dla łącznych zagrożeń planu (np. łączne koszty ryzyka muszą wynosić mniej niż 10% budżetu planu) lub limity dla pojedynczego zagrożenia (np. zagrożenia dla konkretnej usługi operacyjnej).[1]

Tolerancja ryzyka jest udokumentowana w Strategii Zarządzania Ryzykiem.

Pojęciem bardzo blisko związanym z tolerancją ryzyka jest apetyt na ryzyko (skłonność do akceptacji ryzyka).

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.