Właściciel ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk owner ang. risk owner

Właściciel ryzyka - wskazana imiennie osoba, która jest odpowiedzialna za zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów przypisanego jej konkretnego ryzyka, włącznie z zastosowaniem wybranych reakcji w odpowiedzi na zagrożenia lub w celu maksymalnego wykorzystania szans.[1]

Zasady wyznaczania

  • Na właścicielem ryzyka powinna zostać wyznaczona osoba, która jest najlepiej usytuowana, by je obserwować.
  • Właściciela ryzyka wyznacza Komitet Sterujący na wniosek Kierownika Projektu.
  • Właściciele ryzyka może być członek Komitetu Sterującego. Jest to szczególnie uzasadnione, gdy ryzyko płynie z zewnątrz projektu.
  • Obowiązki właścicieli ryzyk powinny być uzgodnione i udokumentowane, tak aby osoby występujące w tej roli je rozumiały i przyjęły związaną z tym odpowiedzialność.


Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.