Zarządzanie ryzykiem (ITIL) Przekierowano ze strony: risk management ang. risk management

Zarządzanie ryzykiem - proces odpowiedzialny za: identyfikację, ocenę i kontrolowanie ryzyka. Czasami termin ten używany jest również w odniesieniu do drugiej części procesu "ocena i zarządzanie ryzykiem" po tym jak ryzyka są już zidentyfikowane i oszacowane. Proces ten nie jest szczegółowo opisany w podstawowych publikacjach ITIL.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.