Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami (MSP) Przekierowano ze strony: risk and issue management ang. risk and issue management

Zarządzanie

ryzykami i zagadnieniami
temat ładu
MSP
Logo MSP


Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami – temat ładu MSP.

Spis treści

Opis procesu • Poziom strategiczny (ang. Strategic level)
 • Poziom programu (ang. Programme level)
 • Poziom projektów (ang. Project level)
 • Poziom operacyjny (ang. Operational level)


Zarządzanie ryzykami w programie

(ang. Managing risks in a programme)

 • Agregacja ryzyk (ang. Risk aggregation)
 • Bliskość (ang. Proximity)
 • Ewaluacja ryzyk (ang. Evaluating risks)
 • Progi tolerancji (ang. Tolerance thresholds)
 • Wartość oczekiwana (ang. Expected value)
 • Wskaźniki wczesnego ostrzegania (ang. Early-warning indicators)
 • Założenia (ang. Assumptions)


Ramy zarządzania ryzykami

(ang. Risk management framework)

 • Identyfikowanie (ang. Indentify)
 • Komunikowanie (ang. Communicate)
 • Ocenianie (ang. Assess)
 • Planowanie (ang. Plan)
 • Stabilizacja i przegląd (ang. Embed and review)
 • Wdrażanie (ang. Implement)
 • Właściciel ryzyka (ang. Risk owner)
 • Wykonawca reakcji na ryzyko (ang. Risk actionee)


Ramy zarządzania zagadnieniami

(ang. Issue management framework)

 • Decydowanie (ang. Decide)
 • Monitorowanie i kontrola (ang. Monitor and control)
 • Ocenianie (ang. Examine)
 • Problem (rodzaj zagadnienia) (ang. Problem (type of issue))
 • Proponowanie rozwiązań (ang. Propose course of action)
 • Stabilizacja i przegląd (ang. Embed and review)
 • Uprzednio zidentyfikowane ryzyko (rodzaj zagadnienia) (ang. Previously identified risk (type of issue))
 • Wdrażanie (ang. Implement)
 • Wniosek o zmianę (rodzaj zagadnienia) (ang. Request for change (type of issue))
 • Wychwytywanie (ang. Capture)


Sterowanie zmianami

(ang. Change control)

Zarządzanie konfiguracją

(ang. Configuration management)

Kroki zarządzania konfiguracją (ang. Configuration management steps) -
 • Aktualizacja statusów (ang. Status accounting)
 • Identyfikowanie (ang. Identifying)
 • Kontrolowanie (ang. Controlling)
 • Planowanie (ang. Planning)
 • Weryfikowanie (ang. Verifying)


Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami a Przebieg Transformacji

(ang. Risk and issue management within the transformational flow)

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.