Zasoby odnawialne Przekierowano ze strony: renewable energy ang. renewable energy

'Zasoby odnawialne - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie.

Spis treści

Charakterystyka

Zasoby odnawialne to zasoby, których usługi są stale uzupełniane, to znaczy, gdy odpowiednio się nimi gospodaruje, mogą ciągle "istnieć", a zatem dostarczać użytecznych usług w nieskończoność.

Najważniejsze źródła

Przykładami zasobów odnawialnych są: energia słoneczna, ziemia uprawna, lasy, zasoby ryb, jakość powietrza, wiatr, woda, energia geotermiczna czy drewno[1]. A więc są to zasoby świata roślinnego i zwierzęcego (które umożliwiają produkcję żywności) oraz zasoby energii odnawialnej.

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne – energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne (energia cieplna oceanu, biomasa – m.in. drewno w tym pelety, zrębki, wióry , słoma, biogaz, biopaliwa), używane na mniejszą skalę.

Dotacje unijne na odnawialne źródła energii

Wsparcie finansowe w instalacji niezbędnych do korzystania z odnawialnych źródeł energii pochodzi z programów pomocowych Unii Europejskiej. Głównym programem pomocowym jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wysokość dotacji finansowej uzależniona jest od czynników jakich jak lokalizacja inwestycji czy wielkość organizacji. Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 40 mln zł a stanowić ma od 30 do 70 % kwoty przeznaczonej na inwestycje. Minimalne wartości nominalne przeznaczone na inwestycje w odnawialne źródła energii to odpowiednio[2]:
  • 10 mln zł dla elektrowni wodnych
  • 20 mlm zł dla pozostałych jednostek


Zobowiązania prawne

W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r.[3] W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. W 2006 r. przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010r.

27 lipca 2012 ogłoszona została trzecia wersja prawa o odnawialnych źródłach energii, która całościowo ma regulować sprawy związane z energetyką odnawialną w Polsce. Ustawa wychodzi naprzeciw przepisom unijnym dotyczącym zielonej energetyki i obliguje Polskę do większego wsparcia tej gałęzi przemysłu. Planowane w życie wejście ustawy to 1 stycznia 2013.

Uwagi

Energii odnawialnej nie należy mylić z energią przyjazną dla środowiska naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choć nie muszą) powodować szkody ekologiczne.

Zobacz też

Zarządzanie środowiskoweAspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobówProjektowanie cyklu życia wyrobu

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.