Zarządzanie odzyskiem Przekierowano ze strony: recovery management ang. recovery management

Zarządzanie zwrotami towarów, odpadów i surowców wtórnych - zespół działań i procedur mających na celu sprawne administrowanie odpadami wytworzonymi przez dana organizację. Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zobacz też

Bibliografia

  • B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka,Wydawnictwo Seidel - Przywecki sp. z o.o., Warszawa, 2003
  • Michał Ostrowski: Gospodarowanie odpadami, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.