Minimalizacja ilości odpadów Przekierowano ze strony: minimising the number of waste ang. minimising the number of waste

Minimalizacja ilości odpadów – wszelkie działania mające na celu zmniejszenie ilości lub całkowite wyeliminowanie odpadów.

Spis treści

Charakterystyka

Odpadami w przedsiębiorstwie mogą być pozostałości procesów:
 • produkcyjnych - odpady poprodukcyjne, ścieki;
 • dystrybucyjnych - opakowania, towary zniszczone podczas transportu;
 • konsumpcji - zwroty, opakowania zwrotne.


Podział odpadów

W zależności od możliwości ponownego wykorzystania pozostałości można podzielić na:
 • surowce wtórne - nadające się do powtórnego wykorzystania lub przetworzenia: puszki aluminiowe, odpady z aluminium, stłuczka szklana. Stanowią one przedmiot recyklingu, dzięki któremu przedsiębiorstwo nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z utylizacją odpadów bądź kar administracyjnych za nieodpowiednie składowanie odpadów;
 • odpady - nienadające się do ponownego przetwórstwa, ulegające procesom likwidacyjnym przez jednostki do tego uprawnione.


Działania profilaktyczne w ramach racjonalizacji gospodarki odpadami

Dążenie do minimalizacji pozostałości poprzez:
 • unikanie i/lub zmniejszenie ilości pozostałości;
 • podwyższanie jakości materiałowej tworzonych odpadów i redukcja ich szkodliwości;
 • stymulowanie ponownego stosowania pozostałości oraz recyklingu;


Unikanie odpadów - zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym:
 • unikanie ilościowe - unikanie zbędnego wkładu materiałowego i energetycznego z obszarami transportu i konsumpcji włącznie;
 • unikanie jakościowe - brak w odpadach substancji niebezpiecznych;


Ograniczanie ilości odpadów poprzez:
 • uzyskiwanie tej samej ilości produktów lub ich funkcji przy minimalnym wkładzie zasobów;
 • oszczędzanie materiałów opakowaniowych przez zmniejszenie grubości ścianek czy wielokrotne ich używanie;
 • dobór właściwych zasad konstrukcji i materiałów, by ułatwić naprawy i recykling materiałowy;
 • ułatwienia w przedłużaniu trwałości i żywotności produktów;


Wielokrotne używanie produktów,narzędzi i opakowań
 • stosowanie odświeżenia, renowacji i drobnych przeróbek narzędzi;
 • dokonywanie w stosunku do opakowań czynności przygotowawczych ( np. mycie butelek ) czy rekonstrukcji ( np. dokładne usunięcie pozostałości z beczek i odnowienie uszczelnień );


Przykładowe działania organizacji na rzecz minimalizacji ilości odpadów

 • rozwijanie i stosowanie technologii produkcji opakowań oszczędzających materiał;
 • rozwijanie technologii produkcji opakowań zwrotnych;
 • stosowanie materiałów przydatnych do ponownego przetwórstwa lub innych form utylizacji;
 • wybór materiałów i opakowań biodegradowalnych;
 • wprowadzenie do obiegu opakowań zwrotnych i organizowanie systemu odbioru tych opakowań;
 • udział (również finansowy) w organizowaniu systemu selektywnej zbiórki opakowań zużytych;
 • stosowanie elementów dodatkowych do opakowań (zamknięcia, naklejki itd.) referowanych ze względu na ponowne przetwórstwo;
 • udział w organizowaniu systemu zwrotu opakowań wielokrotnego użycia i systemu selektywnej zbiórki odpadów;
 • wstępna segregacja opakowań poużytkowych i ich gromadzenie w specjalnych pojemnikach lub dostarczenie do punktów zbiórki;
 • zbiórka odpadów poużytkowych od klientów;
 • przetwarzanie odpadów na wartościowy surowiec wtórny lub wykorzystanie ich jako surowca w dalszych procesach produkcyjnych;
 • produkcja wyrobów z tworzywa wtórnego;


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Minimalizacja ilości odpadów, Wikibooks pl

Bibliografia

 • Magdalena Chałka: Minimalizacja ilości odpadów, Encyklopedia zarządzania
 • J. Witkowski, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002
 • A. Korzeniowski, M. Skrzypek, Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.