Zarządzanie logistyką Przekierowano ze strony: logistics management ang. logistics management

Zarządzanie logistyką - część składowa zarządzania łańcuchem dostaw i jedna z dziedzin zarządzania funkcjonalnego. Zajmuje się tworzeniem planów, ich wdrażaniem, realizacją i kontrolą, a także efektywnym i wydajnym przepływem dóbr, usług oraz informacji pomiędzy miejscem wytworzenia a punktem wykorzystania, w celu spełnienia wymagań konsumenta.

Zarządzanie logistyką obejmuje:

Spis treści

OpisLogistyka w przedsiębiorstwie przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej, poprzez podnoszenie standardu produktów i oferowanie klientom niższych cen niż konkurencja. Dobre zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych aspektów walki o klienta. Konieczność odpowiedniej koordynacji procesów logistycznych powinna zależeć od centralnej jednostki. Jej rolą jest takie przydzielanie zadań, aby jak najefektywniej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. Postawienie na szczycie jednostki koordynującej, oraz zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, pozwala na likwidację barier i nieporozumień, jakie mogą wystąpić pomiędzy poszczególnymi działami. Ze względu na dostrzeżony wpływ na konkurencyjność rynkową, logistyka została potraktowana jako jeden z podstawowych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie.Na procesy logistyczne składają się podprocesy:
 • przepływu dóbr;
 • informacyjno-decyzyjne;
 • zarządzania zapasami;
 • infrastruktury przepływów logistycznych;
 • kosztów.


Cele • Realizacja zasady 7W:
  • właściwy produkt;
  • właściwy klient;
  • właściwa ilość;
  • właściwy czas;
  • właściwa kondycja;
  • właściwy koszt;
 • redukcja kosztów transportu;
 • poprawianie wydajności i jakości świadczonych usług logistycznych;
 • skracanie czasu dostaw;
 • poprawianie niezawodności działania przedsiębiorstwa;
 • obniżanie kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów;
 • ujednolicenie procesów;
 • gospodarowanie rezerwami;
 • przygotowanie zleceń.


Zarządzanie dostawąW zarządzaniu logistycznym ważne jest właściwe podejście do potencjalnych nabywców poprzez wykorzystanie użyteczności ekonomicznej:
 • czasu dostawy - konieczność dostarczenia produktów w czasie kiedy zgłaszany jest popyt
 • miejsca dostawy - dostarczenie dobra do miejsca gdzie zgłaszany jest popyt;
 • formy produktu - tworzenie wartości dodanej poprzez proces przetwarzania i transportu.

Koncepcje • Z punktu widzenia kosztów (są ściśle powiązane):
  • redukcja kosztu całkowitego;
  • wystrzegania się suboptymalizacji (dobre rozwiązania w jednym obszarze mogą być przyczyną problemów w innym);
  • powiązania ze sobą kosztów (koszty w danej sekcji powodują koszty w innej).
 • Według ujęcia systemowego - jest to postrzeganie systemu logistycznego jako zintegrowanej całości. Taka perspektywa pozwala na lepsze zarządzanie całością i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wszystkie części są ze sobą powiązane i mają wpływ na funkcjonowanie całości. Elementy składające się na system logistyczny:


Standardy, metody i technikiOprogramowanie używane w logistyce pomaga w automatyzowaniu procesów oraz w zarządzaniu systemem. Obecnie dostępnych jest na rynku kilka rodzajów programów wspierających zarządzanie logistyką. Zdarza się także, że systemy informatyczne są dostosowane do indywidualnych cech danego przedsiębiorstwa. Przed wdrożeniem danego systemu, konieczne jest dostosowanie się przedsiębiorstwa do niego poprzez:
 • zorganizowanie odpowiednich stanowisk i przeszkolenie pracowników;
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia.


W dziale logistyki wykorzystywane są zróżnicowane rozwiązania dotyczące oprogramowania, w zależności od specializacji danego działu logistyki.

Oprogramowanie używane w poszczególnych działach:

 • logistyka klasyczna: oprogramowanie CVT/CTMS
 • przewóz kontenerów: CTMS
 • magazynowanie: WMS/WCS


Koszty procesów logistycznych • koszty transportu wewnętrznego i zewnętrznego (zużycie sprzętu, płace dla pracowników, opłata za usługi zewnętrzne);
 • koszty magazynowania i utrzymywania zapasów;
 • koszty związane z infrastrukturą i organizacją;
 • koszty kontroli.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 16 października 2016 r.