Outsourcing usług logistycznych Przekierowano ze strony: logistic service ang. logistic service

Outsourcing usług logistycznych (logistyka kontraktowa, usługa logistyczna) - zlecanie czynności związanych z logistyką, do realizacji przez podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa i podejmowanie długookresowej współpracy partnerskiej. Outsourcing jest koncepcją, na podstawie której powstały usługi realizowane przez partnerów logistycznych określanych mianem 3 PL, 4 PL, 5 PL. W zależności od sposobu pojmowania terminu logistyki zakres funkcji logistycznych przekazywanych w outsourcing może być różny i może obejmować jedynie organizację Transportu bądź całość zarządzania łańcuchem dostaw. Najczęściej podlegające outsourcingowi obszary działalności logistycznej stanowią: Transport, Magazynowanie oraz usługi celne.

Usługi logistyczne można podzielić na dwie kategorie:
 • usługi logistyczne oparte na zasobach – usługi fizyczne, do wykonania których potrzebne jest wyposażenie techniczne;
 • usługi oparte na umiejętnościach – usługi polegające na planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu itd.

Spis treści

UsługiW obecnym czasie do usług, jakie mogą być oddawane w ramach outsourcingu logistycznego zalicza się m.in.:
 • transport (konsolidacja przesyłek, konfekcjonowanie);
 • spedycje;
 • obsługę celną;
 • pakowanie, paletyzację;
 • znakowanie towarów (metkowanie, etykietowanie);
 • obsługa opakowań zwrotnych, gospodarka odpadami;
 • składowanie, magazynowanie, zarządzanie magazynem;
 • usługi finansowe (fakturowanie, obsługa płatności i ubezpieczeń);
 • optymalizacja systemów informacyjnych, dostosowanie infrastruktury;
 • tworzenie raportów i analiz, prognozowanie;
 • projektowanie wewnętrznych systemów logistycznych i magazynów;
 • tworzenie strategii łańcucha dostaw.


Zalety outsourcinguWyprowadzenie z przedsiębiorstwa niektórych czynności przyczynia się do:
 • wzrostu wartości przedsiębiorstwa;
 • redukcji kosztów;
 • zamierzonej transformacji firmy;
 • przezwyciężenia wewnętrznych braków;
 • redukcji zapasów;
 • przyspieszenia rotacji;
 • poprawy płynności;
 • lepszego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie;
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej;
 • usprawnienie elastyczności działania.


ZagrożeniaOutsourcing usług logistycznych może mieć także negatywne skutki dla przedsiębiorstwa:
 • możliwość uzależnienia się od outsourcera,
 • utrata części kompetencji,
 • osłabienie kontroli wizerunku produktu,
 • niepewność poufności przekazywanych informacji,
 • zagrożenie utraty pozycji konkurencyjnej,
 • utrata kontroli nad częścią kosztów,
 • pogorszenie Kontraktów z klientami.


Wybór przewoźnikaProces wyboru firmy świadczącej usługi logistyczne możemy podzielić na trzy etapy:
 • Określenie podstawowych danych:
  • zakresu wydzielonych usług (należy określić czy usługa ma obejmować wyłącznie transport, czy również sporządzenie dokumentacji, montaż itp.),
  • oczekiwanej jakości,
  • rodzaju usług,
  • użytego środka transportu.
 • Stworzenie listy potencjalnych firm, które są w stanie zrealizować usługę według założeń. Listę można ułożyć w kolejności, biorąc pod uwagę kryteria:
  • cenę usługi,
  • udział w rynku,
  • reputację,
  • doświadczenie w realizacji podobnych usług,
  • łatwość obsługi.
 • Trzeci etap to przeprowadzenie negocjacji cenowych oraz określenie konkretnych zasad współpracy z pierwszą firmą na liście. Jeśli warunki będą odpowiadać obu stronom, można podpisać umowę, w której powinny zostać wyszczególnione m.in.:
  • cena za wykonanie usługi,
  • jakość usługi (co, gdzie, kiedy),
  • czas przewozu,
  • sposób informowania,
  • częstotliwość powtarzania usługi,
  • harmonogram obsługi,
  • zakres usługi.


Proces projektowania usługi logistycznej dla klientówProces projektowania usługi dla klientów firmy logistycznej składa się z czterech etapów:
 • Opracowanie koncepcji - na tym etapie brane pod uwagę i opracowywane są wymagania stawiane przez rynek oraz wymagania techniczne i użytkowe usługi. Określana jest także jej jakość i niezawodność.
 • Analiza usługi - wymagania są porównywane z możliwościami przedsiębiorstwa. Możliwe jest, że firma jest w stanie w całości spełnić oczekiwania rynku. W wielu wypadkach jednak firma nie jest w stanie zapewnić zgodności 100 procent z tym czego oczekują klienci. W tym wypadku należy zatem podjąć decyzję:
  • czy realizować usługę zgodnie z możliwościami po niższej cenie od rynkowej,
  • czy szukać innego rynku na usługę po cenie rynkowej,
  • czy nawiązać współpracę z inną firmą celem wspólnej obsługi za pełną stawkę rynkową,
  • czy zainwestować w możliwości firmy by spełniać oczekiwania rynku.
 • Modelowanie usług - jest to część projektowania usługi, w której dochodzi do sprawdzenia projektu z punktu widzenia możliwości faktycznego wytworzenia usługi. Są to próby, początki, testy na pierwszych klientach.
 • Zatwierdzenie usługi - wypuszczenie usługi na rynek z uwzględnieniem doświadczeń i uwag zebranych od pierwszych klientów na etapie modelowania.


Rodzaje outsourcingu

OffshoringOffshoring to prowadzenie outsourcingu poza krajem, do którego ostatecznie trafia końcowy produkt lub usługa. Firmy decydują się na przeniesienie działalności przede wszystkim do Azji ze względu na koszty pracy oraz do Europy Środkowowschodniej z uwagi na na dobrze wyszkoloną kadrę a także udogodnienia inwestycyjne.

SubcontractingSubcontracting (zobacz też:Kontrakt) polega na przeniesieniu części ciężaru realizacji kontraktu na inne przedsiębiorstwo, przy czym zlecenia takiego dokonuje główny wykonawca przedsięwzięcia i to on jest odpowiedzialny za realizację całości projektu.

E-outsourcingZwany także outsourcingiem wirtualnym, polega na sterowaniu wydzielonym procesem za pomocą rozwiązań e-biznesowych, z wykorzystaniem internetu . Największą zaletą jest możliwość świadczenia usług na odległość, co pozwala zautomatyzować przebieg współpracy.

InsourcingJest pojęciem przeciwnym do outsourcingu. Definiuje się go jako metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa polegającą na włączeniu w strukturę organizacji funkcji realizowanych do tej pory przez podmioty zewnętrzne.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.