Przewodzenie zmianie (MSP) Przekierowano ze strony: leading change ang. leading change

Przewodzenie zmianie
zasada
MSP
Logo MSP


Przewodzenie zmianie – jedna z zasad MSP. Stanowi ona, że jasno zadeklarowane i odpowiedzialne przywództwo jest niezbędne i zwiększa szanse programu na skuteczne przeprowadzenie zmian biznesowych, które program ma dostarczyć.

Spis treści

Przywództwo programu

Program to wyzwanie nie tylko od strony zarządczej - konieczne jest zarządzanie złożoną siecią zależności i działań - ale również od strony przywódczej - ludzie zaangażowani w program oraz wywołane przez niego zmiany potrzebują widocznego lidera. Przywództwo programu musi odpowiedzieć na wyzwanie jakim jest niepewność pojawiająca się nieuchronnie w przypadku wprowadzania zmian w biznesie i jego otoczeniu.

Kompetentne przywództwo programu ma ogólne i adaptacyjne spojrzenie na swoją rolę i jej kontekst, potrafi motywować ludzi do zmiany, zapewnia aktywne angażowanie interesariuszy w realizację programu i jest otwarte na procesy uczenia się i analizy własnych doświadczeń.

Charakterystyka dobrego przywództwa programu

Przejście do nowego stanu, nowego modelu funkcjonowania, który program ma dostarczyć nie jest możliwe bez wyraźnego przywództwa.Jest ono szczególnie potrzebne w sytuacji gdy:
 • ścieżka prowadząca do osiągnięcia wizji programu nie jest jasna,
 • wiedza o zmianie ewoluuje w czasie przebiegu programu,
 • wizja wymaga ulepszenia w miarę postępu prac.


W zarządzaniu programem przywództwo charakteryzuje się tym, że:
 • zapewnia wyraźną orientację, co do kierunku zmian,
 • poprzez spójne i przejrzyste zachowanie liderów buduje zaufanie do zmian,
 • aktywnie angażuje interesariuszy,
 • ułatwia identyfikację i wyznaczenie do programu właściwych osób we właściwym czasie,
 • rozwiązuje problemy i tworzy innowacyjne rozwiązania na drodze do osiągnięcia zaplanowanych korzyści,
 • prowadzi organizację do chwili, gdy nowe sposoby pracy zostaną w pełni wdrożone,
 • pomaga skutecznie działać pomimo istotnego marginesu niepewności.


Cechy dobrego przywódcy programu

Program potrzebuje nie tylko efektywnego zarządzania ale wyraźnego przywództwa, pomagającego organizacji przeprowadzić zmianę i przetrwać okres niepewności towarzyszący wprowadzaniu zmiany i zaadaptować się do nowych warunków.Dlatego dobry przywódca programu powinien:
 • wzbudzać zaufanie, być w swoich decyzjach spójnym i konsekwentnym,
 • posiadać osobistą odwagę i być otwartym na wyzwania,
 • aktywnie komunikować się z interesariuszami, szanować ich wartości i rozumieć ich perspektywę patrzenia na korzyści,
 • skupiać się na ludziach, wykorzystując ich silne strony i umiejętności,
 • radzić sobie z niepewnością, racjonalnie oceniając i przyjmując ryzyko towarzyszące zmianom,


Program, w którym przywództwo jest słabe ma problemy z angażowaniem interesariuszy, członków zespołu lekceważą ryzyko, nie dyskutują zdobytych doświadczeń, pomijają nauczki z błędów.Brak zdecydowango lidera powoduj, że w programie powołuje się niewłaściwych ludzi do zespołu zarządzania programem oraz do zarządzania projektami, mianowanie kompetentnych osób opóźnia się, przeciągane są również różne procesy decyzyjne.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.