Czeladnik Przekierowano ze strony: journeyman ang. journeyman

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia lub młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego. W hierarchii niektórych zawodów czeladnik to nazwa stanowiska.

W nowoczesnych systemach przysposobienia zawodowego, czeladnik to osoba którya posiada certyfikat kupca, wymagający ukończenia praktyki. W wielu krajach jest to najwyższy stopień i pozwala im na wykonywanie wszelkich praktyk handlowych wewnątrz obszaru, na którym są one certyfikowane. Służy to nadzorowaniu praktykantów i ich samozatrudnieniu.W niektórych krajach, takich jak Niemcy, uczniowie po ukończeniu praktyki muszą nadal się kształcić. Aby stać się mistrzami muszą przejść 3-4- letnie zaoczne kursy bądź jednoroczne szkolenia w pełnym wymiarze godzin.

Kwalifikacje

Czeladnikiem można nazwać osobę, która ukończyła tradycyjne praktyki, podczas których mieszkała z mistrzem bądź osobę, która jest wykształcona w swojej dziedzinie i zdała tekst certyfikujący. W Stanach Zjednoczonych, zasady przyznawania licencji czeladnika, różnią się w zależności od stanu a zatrudnienie w zawodach budowlanych, takich jak elektryk, hydraulik, czy stolarz, zazwyczaj wymaga posiadania państwowej lub lokalnej licencji czeladnika bądź mistrza. Licencja czeladnika zaświadcza, że odbył on wystarczającą liczbę godzin pracy w terenie (zazwyczaj jest to minimum 8000 godzin) i wystarczającą liczbę czasu na zajęciach w klasie (zwykle 700 godzin). Odpowiedzialnością czeladnika jest nadzorowanie pracowników o mniejszym doświadczeniu i trenowanie ich, posiada on bowiem wystarczające kwalifikacje (wiedzę i umiejętności) by samemu pracować bez nadzoru. Od czeladników oczekuje się zazwyczaj, że będą mieli szerokie doświadczenie, obejmujące większość obszarów z jego fachu.

Zobacz też

Bibliografia

Czeladnik na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.