Wywiad pogłębiony Przekierowano ze strony: in-depth interview ang. in-depth interview

Wywiad pogłębiony – rodzaj wywiadu rekrutacyjnego, w którym każdy wcześniej przygotowany zestaw pytań jest uszczegółowiony kaskadowo, poprzez zadawania dodatkowych pytań, wynikających z wcześniejszych odpowiedzi kandydata.

Informacje szczegółoweWywiad pogłębiony to rozmowa z respondentem przeprowadzana na podstawie scenariusza lub niestandaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Wywiad taki prowadzony jest przez specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę np. spejcialistę ds. HR. Wywiad pogłębiony (szczegółowy) może być przeprowadzany także przez bezpośredniego przełożonego lub menedżera personalnego. W przypadku kandydatów ubiegających się o wyższe w hierarchii stanowisko lub szczególnie odpowiedzialne wywiad może być przeprowadzany przez szefa firmy lub kierownika większej komórki organizacyjnej w dużych firmach. Głównym celem wywiadu jest uzyskanie informacji o kandydacie na dane Stanowisko pracy. Kandydat otrzymuje także informacje o przedsiębiorstwie. Poznaje treść i warunki pracy, o którą się ubiega. Tego typu rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona według wyznaczonego planu, który powinien rozstrzygać o treści rozmowy oraz o warunkach i sposobie jej prowadzenia.

Wywiad pogłębiony ma kluczowe znaczenie w całej procedurze selekcji:
  • umożliwia kandydatowi weryfikację jego oczekiwań wobec uszczegółowionych przez pracodawcę warunków pracy i wynagrodzenia oraz perspektyw kariery;
  • umożliwia firmie dokonanie pogłębionej oceny kandydata w aspekcie przyjętych kryteriów selekcji, umiejętności jego komunikowania się z otoczeniem społecznym, zdolności wysławiania się i argumentowania oraz motywacji do podjęcia przedkładanej oferty pracy;
Wywiad pogłębiony, tak jak wywiad wstępny, powinien składać się z czterech zasadniczych części:
  • powitania i wprowadzenia;
  • pytań związanych z pracą, o która kandydat się ubiega;
  • umożliwienia zadawania pytań kandydatowi w interesujących go kwestiach;
  • podsumowanie i zakończenie wywiadu.


Ułatwieniem jest w takich sytuacjach posługiwanie się odpowiednim kwestionariuszem wywiadu, którego załącznik powinien stanowić Opis stanowiska pracy. Wynikiem przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej są decyzje dotyczącego dalszego postępowania w procedurze doboru: praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata, poddanie go badaniom testowym itp.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.