Instytucja finansowa Przekierowano ze strony: financial institution ang. financial institution

Instytucja finansowa - jednostka organizacyjna, której podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do instytucji finansowych należą przede wszystkim banki, kasy oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne.

Spis treści

Rodzaje

do Instytucji finansowych zalicza się[1]:
 • fundusze inwestycyjne;
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub powierniczych;
 • narodowy fundusz inwestycyjny (istniejący w latach 1995 -2012)[2];
 • zakłady ubezpieczeń;
 • fundusze powiernicze;
 • towarzystwa emerytalne;
 • fundusze emerytalne;
 • domy maklerskie;
mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zakres działalności

Zgodnie z ustawą o prawie bankowym instytucja finansowa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:
 • nabywania i zbywania udziałów lub akcji;
 • udzielania pożyczek ze środków własnych;
 • udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu;
 • świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności;
 • świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych;
 • emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi;
 • udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie;
 • obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją;
 • świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami;
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego;
 • świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.