Raport wykonalności Przekierowano ze strony: feasibility report ang. feasibility report

Raport wykonalności (Raport z analizy wykonalności) - dokument prezentujący wyniki analizy wykonalności danego przedsięwzięcia i zawierający rekomendację (pozytywną lub negatywną) co do dalszej jego realizacji. [1]

Spis treści

Rodzaje raportów wykonalności

Pojęcie raport wykonalności obejmuje szeroką klasę dokumentów opisujących wykonalność przedsięwzięcia, różniących się zasadniczo co do zakresu i formy. Literatura [2] [3] [4] klasyfikuje je następująco:
 • Studium możliwości OS - (ang. opportunity study)
 • Wstępne studium wykonalności PS - (ang. pre-feasibility study)
 • Pełne / właściwe studium wykonalności FS - (ang. feasibility study)


Niektóre źródła [5] do powyższej klasyfikacji dodają tzw. Studia pomocnicze (funkcjonalne), które dotyczą określonych aspektów wykonalności przedsięwzięcia. Sporządza się je w przypadku rozbudowanych albo specyficznych przedsięwzięć. Są to co prawda dokumenty opracowywane odrębnie od omówionych wyżej, niemniej jednak "nie są autonomiczne" albowiem ich wyniki stanowią wsad do finalnych wersji OS, PS lub FS.

Wspólna cechą wszystkich wymienionych wyżej dokumentów jest to, że zawierają rekomendację (pozytywna lub negatywną ) co do dalszych kroków.

(OS) Studium możliwości

Terminem studium możliwości określa się raport z analizy wykonalności, skupiający się na identyfikacji i wstępnej selekcji możliwości inwestycyjnych. Dokument ten jest punktem wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych analiz związanych z oceną wykonalności inwestycji. Studia możliwości analizują takie aspekty jak:
 • potencjalny popyt krajowy i zagraniczny,
 • zachowania potencjalnych konkurentów (w przypadku projektów komercyjnych),
 • oczekiwania potencjalnych klientów
 • politykę sektorową państwa (rolną, fiskalną, regionalną, regulacyjną itd.),
 • wysokość koniecznych do poniesienia nakładów,
 • dostępność źródeł finansowania,
 • dostępność surowców i materiałów,
 • możliwości lokalizacyjne,
 • szacowane nakłady inwestycyjne.


Można powiedzieć, że od studium możliwości rozpoczyna się poszukiwanie środków finansowych na inwestycję – bowiem potencjalni inwestorzy są zainteresowani informacjami na temat nowych, zidentyfikowanych możliwości inwestycyjnych a studium możliwości takie informacje prezentuje. Raport taki sporządza się wtedy, gdy wielkość/zakres przedsięwzięcia uzasadnia poniesienie kosztu jego sporządzenia, ze względu na:
 • wysoki koszt, jak w wielkich programach lub projektach infrastrukturalnych, z obszaru górnictwa, metalurgii itp.
 • szeroki zakres, np. przy przygotowaniu założeń portfela.


Z punktu widzenia metodyk zarządczych, studium możliwości wpisuje się w zakres czynności związanych z identyfikacją portfela.

(PS) Wstępne studium wykonalności

Celem tego raportu jest szczegółowa analiza różnych wariantów osiągnięcia stanu docelowego (to-be). Rezultatem PS jest propozycja wariantu / wariantów optymalnego w istniejących uwarunkowaniach, który będzie bazą do przeprowadzenia pełnej analizy wykonalności i przygotowania planu realizacji przedsięwzięcia. Można zatem powiedzieć, że studium wstępne opłaca sie sporządzić wtedy, jeśli koszt jego sporządzenia jest uzasadniony koszt decyzji o realizacji pełnego studium.

Z punktu widzenia metodyki MSP wstępne studium wykonalności wpisuje się w czynności związane z identyfikacją programu a jego zakres jest spójny z dokumentem zarządczym pt. Założenia Programu , który zawiera:
 • zarys deklaracji wizji dla programu – podstawy do zidentyfikowania rezultatów oraz korzyści, które program powinien dostarczyć. Wizja stanowi siłę napędową programu wspomagając komunikację z interesariuszami programu zapewniając wspólne rozumienie jego celów, motywując do aktywnego zaangażowania i ułatwiając koncentrowanie działań na osiągnięciu pożądanej zmiany,
 • opis stanu bieżącego i problemów, które wymagają rozwiązania;
 • wstępny opis korzyści, które powinny być dostarczone przez nowy potencjał tworzony przez program, wraz ze wskazaniem horyzontu czasowego kiedy zostaną osiągnięte (najprawdopodobniej) i jak będą mierzone;
 • warianty realizacji programu i wskazanie wariantu optymalnego;
 • koszty, ramy czasowe i zasoby niezbędne do ustanowienia, prowadzenia i kierowania programem od inicjacji do fazy realizacji korzyści,
 • proponowaną listę projektów, w szczególności tych, które zostaną „przejęte przez program” (tzw. projektów kandydujących) i tych dla których dokument zawiera Zlecenie Przygotowania Projektu, wraz z opisem wymaganych działań i przybliżonymi kosztami i terminami,
 • wstępne ryzyka programu, ze szczególnym podkreśleniem ryzyk projektów kandydujących,
 • plan przygotowania programu.


(FS) Właściwe / pełne studium wykonalności

To pełna wersja analizy wykonalności, która powinna dostarczać wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, określać wszelkie uwarunkowania (rynkowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, prawne itd.), krytycznie przeanalizowanych pod kątem uwarunkowań otoczenia przedsięwzięcia. Częścią FS jest inicjalny plan realizacji przedsięwzięcia.

Bezpośrednim rezultatem FS jest zatem odpowiedź na pytanie: czy w istniejących uwarunkowaniach realizacja przedsięwzięcia zakończy się sukcesem (tj. osiągnięte zostaną zakładane cele).

Z punktu widzenia metodyki PRINCE2 pełne studium wykonalności jest inicjalnym Uzasadnieniem Biznesowym Projektu i zawiera następujące elementy:
 • podsumowanie – najważniejsze wnioski dla kierownictwa,
 • powody podjęcia projektu – wskazanie co skłoniło organizację do zaproponowania projektu, określenie zagadnienia którego rozwiązaniem ma być projekt / dowiązanie do programu w ramach którego realizowany będzie projekt,
 • możliwe rozwiązania biznesowe – opis możliwych wariantów realizacji projektu i wskazanie wariantu optymalnego – rozwijanego dalej,
 • oczekiwane korzyści – spodziewane korzyści wpierające cele określone przez organizację dla przedsięwzięcia, które będą stanowiły punkt odniesienia do jego oceny (czy spełnił oczekiwania),
 • możliwe niepożądane skutki – rezultaty podejmowania działań postrzeganych jako niekorzystne przez interesariuszy;
 • terminy – okres, w jakim będzie realizowany projekt oraz okres, w jakim będzie można spodziewać się korzyści
 • koszty – podsumowanie kosztów projektów, przyszłych kosztów działalności operacyjnej i utrzymania produktów projektu oraz sposobów ich finansowania;
 • ocena inwestycji – zestawienie wszystkich korzyści i wszystkich kosztów;
 • główne ryzyka – zagrożenia (a także szanse) związane z realizacja przedsięwzięcia.


Zakres raportów wykonalności

Inne przeznaczenie skutkuje odmiennym zakresem poszczególnych części raportów, co obrazuje poniższa tabela:

Obszar OS - studium możliwości PS - wstępne studium wykonalności FS - pełne studium wykonalności
Analiza stanu obecnego i specyfikacja zagadnień do rozwiązania Bardzo szczegółowa Szczegółowa, analizująca szeroko aspekty stanu obecnego Ogólna, w przypadku stworzenia OS lub PS streszczająca ich wnioski
Analiza otoczenia strategicznego (społeczno-gospodarczego) i analiza interesariuszy Bardzo szczegółowa Szczegółowa w obszarze otoczenia strategicznego ogólna w zakresie analizy interesariuszy Ogólna w obszarze otoczenia strategicznego, szczegółowa w zakresie analizy interesariuszy
Analiza stanu docelowego i specyfikacja celów, jakie mają być osiągnięte w wyniku przedsięwzięcia Rozbudowana. Analiza sposobu transformacji stanu obecnego do docelowego to istota OS Szczegółowa. Określenie celów może być wariantowe Ogólna, szczegółowo uzasadniająca cele przedsięwzięcia
Określenie możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia Specyfikacja wariantów, które które powinny być szczególowo analizowane Rozbudowana. To najważniejsza cześć PS i powód, dla którego PS jest tworzone Ogólna, szczegółowo prezentująca wariant optymalny na tle innych analizowanych opcji
Ocena wykonalności wariantów i wybór wariantu optymalnego Ogólna, uzasadniająca kryteria selekcji wariantów optymalnych Szczegółowe uzasadnienie wyboru wariantu, który będzie podstawą opracowania FS Rozbudowana. uzasadnienie wyboru wariantu optymalnego to istota FS
Plan realizacji przedsięwzięcia Bardzo ogólny. Szczegółowy w zakresie dalszych kroków związanych z przeprowadzeniem analizy wykonalności (PS lub FS) Ogólny. Szczegółowy plan opracowywania FS Szczegółowy. Dotyczy analizowanego przedsięwzięcia
Analiza ryzyka Bardzo ogólna. Skupiająca się na ryzykach związanych z dalszymi krokami analizy wykonalności Ogólna. Szczegółowa w zakresie ryzyk związanych z opracowywaniem FS Szczegółowa. Dotyczy analizowanego przedsięwzięcia

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 czerwca 2017 r.